Dzie? Stra?aka


?wi?to naszego Patrona ?w. Floriana uczcili?my msz? ?w., któr? w dniu 7 maja 2017 r. o godz. 9:00, w ko?ciele parafialnym pw. ?w. Wawrzy?ca w Rymanowie odprawi? ks. Zenon Feresz. Nabo?e?stwo poprzedzi? uroczysty przemarsz, z placu przed remiz? OSP Rymanów do ko?cio?a, pocztów sztandarowych i kompanii honorowej sk?adaj?cej si? z druhów POSP Posada Dolna, OSP Rymanów, OSP Nowa Wie? i OSP Ladzin.

 

W tym uroczystym dniu delegacja POSP Posada Dolna w sk?adzie: Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski, dh Andrzej Wiernusz, dh Urszula Wiernusz i dh Magdalena Pelczar uda?a si? na 23. Podkarpack? Pielgrzymk? Stra?aków do Sanktuarium M?ki Pa?skiej i Matki Bo?ej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pac?awskiej. Eucharystia pod przewodnictwem abpa Józefa Michalika, koncelebrowana by?a równie? przez Duszpasterza Krajowego Stra?aków ks. st. bryg. dr Jana Krynickiego i Duszpasterza Diecezjalnego ks. pra?. Mieczys?awa Rusina. Wzi?li w niej udzia? przedstawiciele w?adz pa?stwowych, wojewódzkich i samorz?dowych m.in. Marsza?ek Województwa Podkarpackiego W?adys?aw Ortyl,  Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, Prezes Zarz?du OSP RP druh Janusz Konieczny oraz Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie dh Tadeusz Sieniawski. W trakcie uroczysto?ci Prezes naszej jednostki odznaczony zosta? Srebrnym Krzy?em Zas?ugi. Odznaczenie to jest nagrod? dla osób, które po?o?y?y zas?ugi dla Pa?stwa lub obywateli spe?niaj?c czyny przekraczaj?ce zakres ich zwyk?ych obowi?zków, a przynosz?ce znaczn? korzy?? Pa?stwu lub obywatelom. Mo?e by? nadany tak?e za ofiarn? dzia?alno?? publiczn? lub ofiarne niesienie pomocy oraz dzia?alno?? charytatywn?.