Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze Ochotniczych Stra?y Po?arnych

W dniu 05 lipca 2015 r. na stadionie sportowym w Rymanowie po raz kolejny rozstrzygn?li?my zawody sportowo-po?arnicze jednostek OSP z terenu Gminy Rymanów. W zawodach udzia? wzi??o 13 dru?yn w grupie A seniorów, 2 dru?yny w grupie C Kobiet oraz 4 dru?yny MDP ch?opców i 2 dru?yny MDP dziewcz?t ??cznie 21 dru?yn. POSP Posada Dolna, podobnie jak w poprzednich latach, wystawi?a swoj? reprezentacj? w ka?dej grupie. Tradycyjnie stra?acy zmierzyli si? w dwóch konkurencjach: sztafeta po?arnicza 7x50 oraz ?wiczenie bojowe, natomiast dru?yny MDP: sztafeta 400 m i ?wiczenie bojowe. Nad prawid?owym przebiegiem zawodów czuwa?a komisja s?dziowska sk?adaj?ca si? z przedstawicieli KM PSP w Kro?nie i druhów z Gminy Chorkówka. Komisji s?dziowskiej przewodniczy?  m?. bryg. Marek Fejkiel.

 

Swoj? obecno?ci? na zawodach zaszczyci? nas p?k po?. Mieczys?aw Prugar. Ponadto obecni byli Burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec, Z-ca Burmistrza Pan Jan Materniak oraz Prezes Zarz?du Oddzia?u Powiatowego ZOSP RP w Kro?nie, zarazem Prezes Zarz?du Oddzia?u Gminnego ZOSP RP  w Rymanowie dh Jan Kilar. Zarówno w grupie A jak i w grupie C zwyci??y?y dru?yny reprezentuj?ce Podhala?sk? Ochotnicz? Stra? Po?arn? Posada Dolna. Nasze M?odzie?owe Dru?yny Po?arnicze: Ch?opców i Dziewcz?t zaj??y drugie lokaty. Najm?odsz? uczestniczk? zawodów by?a Amelia Wiernasz a najm?odszym uczestnikiem Micha? Munz. Reprezentowali oni MDP dzia?aj?ce w Uzdrowiskowej Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Rymanowie Zdroju, które zwyci??y?y zawody w swoich kategoriach.

fot. Edyta Wiernusz