Historia

Patron stra?aków ?w. Florian

Patron Stra?aków

Za?o?enie jednostki OSP na Posadzie Dolnej 1885r

 

Historia Historia Historia Historia Historia Historia Historia

„(…)Bo wsz?dzie gdzie mienie i ?ycie cz?owieka
Gotowy potarga? na strz?py los z?y -
?pieszmy z pomoc? - bo nie ma co zwleka?
Rycerze Floriana - To my !(…)”

OSP Posada Dolna w latach 1885- 2010
Za rok powstania Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Posadzie Dolnej przyjmuje si? rok 1885. Nie ma dokumentu jednoznacznie stwierdzaj?cego za?o?enie jednostki w tym czasie, ale mo?na to wywnioskowa?  z zapisków d?ugoletniego dzia?acza i prezesa Franciszka Szajny. ?wiadczy o tym równie? fakt, ?e Posada Dolna zawsze by?a pr??n? miejscowo?ci? i rywalizowa?a z s?siednim miastem. W owym czasie istnia?a ju? jednostka OSP we wspomnianym wy?ej Rymanowie. W sk?adzie której nie spotykamy nazwisk z Posady Dolnej, co równie? dowodzi istnienia w tym okresie jednostki OSP we wsi Posada Dolna. Ostatecznym dowodem na istnienie naszej jednostki przed 1904 rokiem jest zakup nowej sikawki, która zdaniem Franciszka Szajny by?a bardzo nowoczesna i znacznie bardziej przydatna do gaszenia po?arów od poprzedniej.  W 1904 roku jednostka zrzesza?a 14 cz?onków, na czele zarz?du sta? wójt Szymon Szepieniec a naczelnikiem by? Jan Wo?cza?ski (kowal). W 1909 roku funkcj? naczelnika obj?? Piotr Niemczyk.
Wzmiank? o zorganizowanej i zarejestrowanej ju? w Krajowym Zwi?zku OSP jednostce OSP
w Posadzie Dolnej spotykamy w Kalendarzu Stra?ackim z 1913 roku, opracowanym przez Antoniego Szczerbowskiego, wydanym we Lwowie. W 1913 roku sk?ad zarz?du przedstawia?a si? nast?puj?co:

 • prezes dh Szymon Rajchel
 • naczelnik dh Piotr Niemczyk
 • zast?pca dh Micha? Szorf
 • sekretarz dh Piotr Niemczyk
 • instruktor dh Józef Hanus

Rok 1914 i wybuch I wojny ?wiatowej gwa?townie zahamowa? rozwój jednostki. Sk?ada?a si? ona jedynie z kilku starców, poniewa? m?odych cz?onków wcielono do armii austriackiej. Zasadniczo nie przejawia?a ?adnej dzia?alno?ci oprócz gaszenia po?arów. Lata 1919- 1922 by?y okresem nieporozumie? w?ród cz?onków zarz?du co przed?u?y?o regres w dzia?alno?ci jednostki. Dopiero w 1922 roku jednostka zacz??a ponownie si? rozwija?  a to za spraw? Franciszka Szajny, który zosta? wybrany naczelnikiem. 1926 roku uczestniczy? on w Sandomierzu w Kursie z zakresu po?arnictwa.
W tym samym roku OSP Posada Dolna zosta?a zarejestrowana jako Podhala?ska Ochotnicza Stra? Po?arna Posada Dolna. W 1930 roku Franciszek Szajna zosta? wybrany  prezesem jednostki, natomiast naczelnikiem zosta? Józef Wo?cza?ski a jego zast?pc? Dominik Szajna.  W kolejnych latach jednostka dzia?a?a sprawnie i w sposób zorganizowany. Z dokumentów wynika, ?e stra?acy opiekowali si?
i utrzymywali Dom Ludowy, w którym to od 1932 roku regularnie odbywa?y si? zebrania i posiedzenia cz?onków jednostki.  W 1937 roku odby?o si? po?wi?cenie nowej sikawki typ 1120, protektorat nad ta uroczysto?ci? sprawowa? starosta sanocki- Wojciech Bucior i hrabia Jan Potocki.
W latach 1938- 1939 POSP Posada Dolna zmaga?a si? z trudno?ciami finansowymi. Pomimo tego
w 1939 r., w zwi?zku ze zbli?aj?c? si? wojn?, na zebraniu zarz?du postanowiono wp?aci? sk?adk? 5 z? na Fundusz Obrony Ojczyzny i zobowi?zano stra?aków by ka?dy z nich wp?aca? 50 gr. na ten cel. Ostatnie zebranie druhów przed wybuchem II wojny ?wiatowej mia?o miejsce 14 maja 1939 r.
W czasie wojny  m?odzi, zdolni do noszenia broni cz?onkowie POSP zostali powo?ani do wojska
a pozostali m??czy?ni masowo udawali si? na wschód do prawdopodobnie formuj?cych si? oddzia?ów polskich. Dodatkowo dzia?alno?? OSP utrudnia? zakaz tworzenia jakiejkolwiek dzia?alno?ci spo?ecznej wydany przez w?adze niemieckie dzia?aj?ce na terenie Rymanowa. Dzia?alno?? stra?y po?arnych sprowadzi?a si? jedynie do sprawowania dy?urów p. po?. i brania udzia?u w akcjach ga?niczych, cz?sto z nara?eniem ?ycia i utraty sprz?tu. Cz?onkowie OSP w tym okresie bardziej skupiali si? na prowadzeniu walki z okupantem w ró?nych formacjach.
Po latach zastoju Ochotnicza Stra? Po?arna w Posadzie Dolnej do dalszej dzia?alno?ci przyst?pi?a
w lipcu 1948 r., kiedy to odby?o si? wspólne posiedzenie 22 druhów z OSP i 4 cz?onków Gromadzkiej Komisji Gospodarczej. Brak jest dokumentów z lat 1944- 1947 dlatego trudno stwierdzi? czy Stra?
w Posadzie Dolnej dzia?a?a w tym okresie czy nie, ale nie mo?na tego wykluczy?. Na wspomnianym wcze?niej zebraniu wybrano nowy zarz?d w sk?adzie:

 • prezes dh Franciszek Szajna
 • naczelnik dh Józef Wo?cza?ski
 • z-ca naczelnika  dh Dominik Szajna
 • skarbnik dh Józef Niemczyk
 • sekretarz dh Józef Niemczyk II
 • gospodarz dh Józef Niemczyk I

W 1948 roku zebrania odbywa?y si? jeszcze dwukrotnie. Na grudniowym zebraniu pierwszy raz w dziejach jednostki dyskutowano o zakupie sztandaru i postanowiono gromadzi? na ten cel ?rodki finansowe z imprez dochodowych. W 1949 r. na kolejnym zebraniu wytypowano dh Franciszka Szajn? i dh Józefa Wo?cza?skiego do odznaczenia z?otym medalem „Za Zas?ugi dla Po?arnictwa”, natomiast srebrnym medalem  dh Jana Rajchla s. Szymona. Pomimo tego wyst?pienia druhowie nie otrzymali medali. Franciszek Szajna z?oty medal otrzyma? dopiero 21 grudnia 1977 r. a kilkana?cie dni pó?niej zmar?.    W czerwcu 1949 odby? si? Tydzie? Ochrony p. po?. z okazji którego zorganizowano uliczn? zbiórk? pieni?dzy, dwa popisy po?arnicze i jeden alarm ?wiczebny. W kolejnych latach zebrania odbywa?y si? w miar? regularnie a jednostka dzia?a?a pr??nie i sprawnie.


W 1955 roku zmar? d?ugoletni naczelnik Józef Wo?cza?ski, na jego miejsce wybrano Micha?a Bia?ko a nast?pnie Jana Rajchla s. Piotra. 27 pa?dziernika 1957 roku jednostka wreszcie otrzyma?a upragniony sztandar. W uroczysto?ci wr?czenia udzia? wzi??a orkiestra stra?acka oraz wiele s?siednich jednostek OSP. Dwa lata pó?niej tj. 12 lipca 1959 r. jednostka wzbogaci?a si? o now? motopomp? M-800. Lata 60 i 80 XX wieku charakteryzuj? si? brakiem dokumentów z tego okresu aczkolwiek mo?na odtworzy? niektóre wydarzenia  z dzia?alno?ci stra?y w tym czasie. W 1964 r. OSP Posada Dolna obchodzi?a uroczysto?? 60. Lecia istnienia, co jak wiemy by?o niezgodne z rzeczywisto?ci?. 1973 w zwi?zku z likwidacj? powiatu sanockiego nasza jednostka zosta?a podporz?dkowana Komendzie Powiatowej Stra?y Po?arnej w Kro?nie. Natomiast w 1960 roku wie? Posada Dolna zosta?a w??czona do miasta Rymanowa i od tej pory dzia?aj? w nim dwie jednostki ochotniczych stra?y po?arnych. Na pocz?tku lat 80-tych zabezpieczono dla stra?aków pe?ne umundurowanie. W tym okresie w tym okresie równie? naczelnik OSP Posada Dolna Tadeusz Szajna s. Franciszka rozpocz?? szkolenie dru?yny m?odzie?owej przy Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych w Rymanowie. Podczas rejonowego przegl?du dru?yn stra?ackich dru?yna szkolona przez Tadeusza Szajn? zaj??a II miejsce. 19 sierpnia 1977 r. dzi?ki staraniom naczelnika Miasta i Gminy oraz Zarz?du OSP jednostka otrzyma?a samochód po?arniczy GLM-8 marki ?UK. Wcze?niej jednostka pos?ugiwa?a si? samochodem Dodge zakupionym z funduszu jednostki. ?UK  po?wi?cony zosta? przez ks. Franciszka Mroza 26 sierpnia. Prezesem zarz?du by? wówczas Stanis?aw Ziemia?ski, naczelnikiem  Tadeusz Szajna s. Franciszka a sekretarzem Stanis?aw Szepieniec s. Paw?a. W 1979 r. na walnym zgromadzeniu OSP kolejny d?ugoletni dzia?acz ochotniczej stra?y po?arnej dh Józef Niemczyk zosta? odznaczony z?otym medalem „Za Zas?ugi dla Po?arnictwa”. Jednostka w Posadzie Dolnej co roku, pocz?wszy od 1978 r., wraz z innymi jednostkami z terenu naszej gminy,  bra?a udzia? w obchodach Dni Stra?aka. W tym czasie odbywa? si? uroczysty pochód ze stadionu do Domu Kultury a nast?pnie akademia. Ponadto stra?acy zawsze- z wyj?tkiem lat 1981-1982- uczestniczyli w defiladzie 1-szo majowej.

W styczniu 1983 r. podczas walnego zgromadzenia prezesem wybrano ponownie Stanis?awa Ziemia?skiego, naczelnikiem Boles?awa Wo?cza?skiego, z-c? naczelnika W?adys?awa Wo?cza?skiego s. Józefa, sekretarzem Andrzeja Wiernusza a skarbnikiem Józefa Niemczyka
s. Antoniego, natomiast przewodnicz?cym Komisji Rewizyjnej zosta? Leszek Szersze?. W tym samym roku 23 stycznia dh. Stanis?aw Ziemia?ski zosta? wybrany na cz?onka Zarz?du Miejsko- Gminnego ZOSP w Rymanowie. 23 sierpnia 1986 roku jednostka OSP Posada Dolna odznaczona zosta?a Z?otym Znakiem Zwi?zku.
Podczas zebrania sprawozdawczo wyborczego w 1991 roku dokonano tylko kilku zmian na stanowiskach w zarz?dzie. Skarbnikiem wybrano Wojciecha Wo?cza?skiego, gospodarzem zosta? W?adys?aw B?a? a kronikarzem Antonii Szajna. Podczas tego zebrania powrócono do wcze?niejszej nazwy Podhala?ska Ochotnicza Stra? Po?arna, która to przez wiele lat nie by?a u?ywana. W 1992 roku dokonano po?wi?cenia nowo wybudowanej stra?nicy z pe?nowymiarowym boksem gara?owym i ?wietlic?. Stra?nic? po?wi?ci? proboszcz parafii ks. Franciszek Mróz. Natomiast w dniu 6 listopada dh Antonii Szajna zosta? wybrany Komendantem Gminnym ZOSP w Rymanowie. W 1994 roku dosz?o do pewnych zmian osobowych w zarz?dzie jednostki. Prezesem zosta? dh Andrzej Wo?cza?ski, który t? funkcj? pe?ni do dzi?, natomiast na zast?pc? naczelnika ds. szkoleniowych powo?any zosta? dh. Marek Tomkiewicz, który równie? do chwili obecnej dzia?a w zarz?dzie jednostki. Wa?nym wydarzeniem by?o równie? otrzymanie od holenderskich stra?aków samochodu ga?niczego typu GBA- marki Ford z pe?nym wyposa?eniem. W 1997 roku dosz?o do kilku bardzo wa?nych dla jednostki wydarze?. OSP Posada Dolna zosta?a w??czona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Ga?niczego oraz bra?a udzia? w zabezpieczeniu wizyty Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II w Kro?nie. W tym czasie dosz?o równie? do zmian personalnych w zarz?dzie, na naczelnika powo?any zosta? dh Marek Tomkiewicz.

W 2001 roku nasza jednostka, po spe?nieniu okre?lonych warunków zosta?a jednostk? tzw. pi?ciominutowego wyjazdu. W tym czasie, w zwi?zku z apelem kro?nie?skiego szpitala, druhowie z naszej OSP honorowo oddali 3150 ml krwi, ponadto 8 druhów przez 11 dni bra?o udzia? w likwidacji skutków powodzi w gm. Gorzyce pow. Tarnobrzeg. W marcu 2004 r. na posiedzeniu Zarz?du Oddzia?u Gminnego OSP w Rymanowie nowym komendantem gminnym zosta? wybrany dh Marek Tomkiewicz. W zwi?zku z tym naczelnikiem POSP Posada Dolna zosta? dh Andrzej Wiernusz , natomiast dh Marek Tomkiewicz zosta? wiceprezesem. Du?ym wyzwaniem dla jednostki by?a organizacja ogólnopolskich zawodów m?odzie?owych dru?yn po?arniczych. Z przyj?tych zobowi?za? jednostka wywi?za?a si? wzorowo. W zawodach wzi??a równie? udzia? dru?yna MDP ch?opców, zajmuj?c 15 miejsce. 5 grudnia 2004 roku starasowany zosta? nowy samochód po?arniczy Star 244, natomiast samochód ?UK przekazano OSP Nowa Wie?. W 2005 roku dzi?ki dotacjom z ZG OSP RP, Komendy G?ównej PSP, Urz?du Gminy w Rymanowie, PZU oddzia? Rzeszów oraz zbiórce pieni??nej przeprowadzonej w?ród mieszka?ców Osiedla nr 2 Rymanów- Posada Dolna, uda?o si? rozbudowa? i wyremontowa? budynek remizy. Za? maju tego roku podczas powiatowych obchodów Dnia Stra?aka prezes POSP Posada Dolna zosta? odznaczony Z?otym Znakiem Zwi?zku.

23 sierpnia 2006 odby?y si? obchody 120-lecia POSP Posada Dolna. Przy tej okazji dokonano uroczystego po?wi?cenia nowego samochodu po?arniczego  Star 244 oraz nasza jednostka OSP a tak?e  Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski odznaczony zosta? Medalem honorowym im. Boles?awa Chomicza przyznawanym przez Prezydium Zarz?du G?ównego OSP RP.
W dniu 07.09.2010 r. Podhala?ska Ochotnicza Stra? Po?arna Rymanów- Posada Dolna wzbogaci?a si? o nowy ?redni samochód ratowniczo- ga?niczy marki MAN TGM.13.290 z nap?dem 4x4, wyposa?ony w sprz?t do ratownictwa technicznego, wykorzystywany przy uwalnianiu osób poszkodowanych uwi?zionych w samochodach w zdarzeniach drogowych. Ponadto samochód ten wyposa?ony jest w 4 aparaty powietrzne do ochrony dróg oddechowych. Samochód MAN zakupiony zosta? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w realizacji którego bra? udzia? Urz?d Gminy w Rymanowie. Obecnie Samochód MAN wyposa?ony jest w niezb?dny sprz?t do dzia?a? ratowniczo ga?niczych i wprowadzony jest do podzia?u bojowego jednostki. Natomiast 10 marca 2011 roku samochód po?arniczy Ford GBA 1/40 zosta? odsprzedany jednostce OSP Bandrów Narodowy.  W zwi?zku z tym nasza jednostka obecnie na wyposa?eniu posiada dwa samochody wspomniany wcze?niej MAN oraz Star 244.
Podkre?li? nale?y, ?e w ci?gu wielu lat dzia?alno?ci naszej jednostki bra?a ona udzia? w niezliczonej ilo?ci akcji ratowniczo-ga?niczych, a tak?e w zawodach sportowo-po?arniczych, na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym, cz?sto zajmuj?c wysokie lokaty na podium oraz
w wielu, wielu uroczysto?ciach na terenie ca?ej gminy i poza ni?. Ponadto Ochotnicza Stra? Po?arna w Posadzie Dolnej cz?sto organizowa?a lub pomaga?a w organizacji wy?ej wspomnianych imprez i zawodów.

 

Osoby zainteresowane g??bszym poznaniem historii naszej jednostki zapraszam do zapoznania si?
z monografi? POSP Rymanów- Posada Dolna autorstwa Pana Janusza Koniecznego i Pana Antoniego Szajny, z której korzysta?am przy niniejszym opracowaniu.