Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze

W dniu 16 lipca 2017 r. na stadionie sportowym w Rymanowie rozegrali?my Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze. Pomimo niesprzyjaj?cych okoliczno?ci do zawodów przyst?pi?o 14 dru?yn z 10 jednostek z terenu gminy Rymanów. Pogoda po raz kolejny wystawi?a naszych druhów na prób?, jednak burza, która chwilowo przerwa?a rywalizacj?, nie wystraszy?a naszych dzielnych stra?aków.

 

Nasz? jednostk? tradycyjnie  reprezentowa?y a? 4 dru?yny, po jednej w ka?dej kategorii. Druhowie i druhny rywalizowali  w sztafecie 7x50 i ?wiczeniu bojowym, natomiast M?odzie?owe Dru?yny Po?arnicze: w sztafecie 400 m i ?wiczeniu bojowym. Dodatkowo wszystkie dru?yny, po raz pierwszy w historii zmierzy?y si? w konkurencji musztry. W tej kategorii wyró?niono tylko te dru?yny które najlepiej wykona?y ?wiczenie i by?y to: w grupie MDP dziewcz?t OSP Posada Dolna, MDP Ch?opców OSP Posada Górna, w grupie „C” Kobiet OSP Posada Dolna i w grupie „A” Seniorów OSP Ba?ucianka. Jednak trzeba tu podkre?li?, ?e dru?yna reprezentuj?ca POSP Posada Dolna  W grupie „C” kobiet wykona?a ?wiczenie musztry najlepiej spo?ród wszystkich dru?yn bior?cych udzia? w zawodach. Nad prawid?owym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwa?a komisja s?dziowska sk?adaj?ca si? przedstawicieli komendy miejskiej PSP w Kro?nie oraz druhów z gminy Wojaszówka, pod przewodnictwem bryg. Paw?a Gaja.

MDP dziewcz?t i Kobieca Dru?yna Po?arnicza reprezentuj?ce OSP Posada Dolna nie mia?y konkurencji w swojej kategorii i zaj??y pierwsze miejsca. MDP ch?opców równie? zaj??a 1 miejsce i zwyci??y?a w rywalizacji z MDP Posada Górna. Natomiast dru?yna reprezentuj?ca nasz? jednostk? w grupie „A” zaj??a miejsce 8.  MDP dziewcz?t i ch?opców oraz KDP b?d? reprezentowa?y nasz gmin? na zawodach powiatowych, które odb?d? si? 24 wrze?nia w Odrzykoniu. Gmin? Rymanów w grupie Seniorów reprezentowa? b?dzie OSP Posada Górna, która zwyci??y?a rywalizacje podczas zawodów gminnych.

Swoj? obecno?ci? na zawodach zaszczyci? nas p?k po?. Mieczys?aw Prugar, a Sara Ma?cibrzuch z OSP Posada Dolna otrzyma?a wyró?nienie jako najm?odsza uczestniczka zawodów.

W trakcie imprezy kro?nie?scy Policjanci i cz?onkowie Stowarzyszenia na Rzecz  Bezpiecze?stwa w Kro?nie znakowali rowery, ma to na celu zabezpieczenie ich przed kradzie??.

Fot: Adrian Socha, Andrzej Wiernusz, Sylwia Wiernusz