WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2016 r.

Rok szybko min?? i znowu nadszed? czas podsumowa?. 4 lutego 2017 r. o godzinie 1800 druhny i druhowie POSP Posada Dolna wraz z zaproszonymi go??mi spotkali si? w sali Domu Ludowego Osiedla nr 2 Posada Dolna, by wspólnie oceni? dzia?alno?? Zarz?du i ca?ej jednostki w 2016 r. Zebranie walne tradycyjnie rozpocz?? Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski od przywitania go?ci. W tym roku swoj? obecno?ci? zaszczycili nas:

- Prezes Zarz?du Oddzia?u Powiatowego ZOSP RP w Kro?nie a zarazem Prezes Zarz?du Oddzia?u Gminnego ZOSP RP w Rymanowie dh Jan Kilar,

- Komendant Gminny ZOSP RP w Rymanowie dh Marek Tomkiewicz,

- pe?ni?cy obowi?zki Komendanta Miejskiego PSP w Kro?nie st. bryg. Mariusz Bie?czak,

- Burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec,

- Zas?pca Burmistrza Gminy Rymanów Pan Jan Materniak,

- Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Rymanowie Pani Danuta Litarowicz,

- Kierownik Referatu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej w Urz?dzie Gminy w Rymanowie Pani Alicja Kurylak,

- Komendant Stra?y Miejskiej w Rymanowie dh Grzegorz So?tysik,

- Wieloletni Burmistrz Gminy Rymanów, cz?onek honorowy naszej Jednostki dh Jan Rajchel,

- Przewodnicz?cy Zarz?du Osiedla nr 2 Posada Dolna dh Andrzej Wiernusz,

- Wieloletni Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, cz?onek honorowy naszej Jednostki dh Wojciech Lorenc,

- Przewodnicz?cy Ko?a LOK dh Antoni Szajna,

- Przewodnicz?ca Sekcji Kultury i Tradycji Stowarzyszenia NASZ RYMANÓW Pani Barbara Haduch,

- Przewodnicz?ca KPRM Pani Maria Przybylska.

W zebraniu udzia? wzi??o 60 osób, w tym 25 druhów, 12 druhen, 8 cz?onków honorowych i 7 cz?onków MDP. Przewodnicz?cym zebrania wybrano dh Marka Tomkiewicza, a protokolantem dh Sylwi? Wiernusz.

 

 

Kolejnym punktem zebrania by?o przedstawienie sprawozda? za 2016 r. i planów dzia?ania na 2017 r.  Sprawozdanie z dzia?alno?ci jednostki przedstawi? Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski, sprawozdanie finansowe w imieniu skarbnika dh Marek Tomkiewicz, a sprawozdanie z dzia?alno?ci operacyjno- technicznej Naczelnik dh. Krzysztof Wiernusz. Prezes w trakcie wyst?pienia, podzi?kowa? wszystkim druhnom i druhom, którzy zaanga?owani byli w organizacj? uroczysto?ci z okazji Jubileuszu 130- lecia powstania POSP Posada Dolna i po?wi?cenia nowego sztandaru, która odby?a  si? w ubieg?ym roku. Natomiast Naczelnik podzi?kowa? wszystkim, którzy dzielnie przygotowywali si? do reprezentowania naszej Jednostki w gminnych zawodach sportowo -po?arniczych, które ze wzgl?du na z?e warunki atmosferyczne si? nie odby?y.

W trakcie zebrania kilka s?ów do zebranych skierowali równie? zaproszeni go?cie: dh Jan Kilar, st. bryg. Mariusz Bie?czak i Pan Wojciech Farbaniec. W swoim przemówieniu st. bryg. Mariusz Bie?czak poruszy? bardzo istotny temat, mianowicie temat bezpiecze?stwa przeciwpo?arowego w naszych domach. W zwi?zku z tym dh Marek Tomkiewicz zaprezentowa? ulotk? przygotowan? przez dh Sylwi? Wiernusz i dh Konrada Zarzycznego nt. „Czad i ogie?. Obud? czujno??”. Ulotk? t? nasi stra?acy, w ramach prewencji przeciwpo?arowej rozprowadzili w?ród mieszka?ców Osiedla nr 2 Posada Dolna.

Na zako?czenie cz??ci oficjalnej jednog?o?nie uchwalono absolutorium dla Zarz?du i wr?czono odznaczenia.

 

Srebrny Medal za Zas?ugi dla Po?arnictwa otrzyma? dh Marek Buczek,

Odznaczenie Za Wys?ug? Lat otrzymali:

45 lat - dh Józef Niemczyk,

XX lat - dh Marek Buczek.

 

Podsumowuj?c 2016 r. Do akcji Podhala?ska Ochotnicza Stra? Po?arna Posada Dolna wyje?d?a?a 73 razy, w tym 27 razy do po?aru, 45 razy do miejscowych zagro?e?, a jeden alarm okaza? si? fa?szywy.

 

W ubieg?ym roku uda?o si? nam pozyska?:

- kamer? termowizyjn?,

- ubranie wyj?ciowe damskie 12 szt.,

- sygnalizator bezruchu 2 szt.,

- kombinezon do usuwania gniazd owadów,

- buty specjalne 13 par,

- drabin? 5-metrow?,

- pasy bojowe 10 szt.,

- r?kawice specjalne 11 par.

 

Wszystkim, którzy wspieraj? nasz? dzia?alno?? serdecznie dzi?kujemy!