130-lecie jednostki oraz PO?WI?CENIE SZTANDARU

W dniu 31 lica 2016 r. ?wi?towali?my 130 rocznic? powstania Podhala?skiej Ochotniczej Stra?y Po?arnej Rymanów-Posada Dolna. Obchody jubileuszu  po??czyli?my z uroczystym po?wi?ceniem nowego sztandaru, ufundowanego przez mieszka?ców Posady Dolnej. POSP Posada Dolna jest jedn? z dwóch najstarszych jednostek na terenie gminy Rymanów, o 5 lat starsza jest jedynie jednostka z Rymanowa.

W upalne niedzielne popo?udnie o godzinie 14.00 na placu przed remiz? wspólnie z druhami z naszej jednostki licznie zgromadzili si? zaproszeni go?cie, przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Rymanów oraz OSP Mymo?  a przede wszystkim mieszka?cy Osiedla nr 2 Posada Dolna.

W?ród zaproszonych go?ci byli:

- Wiceprezes Zarz?du G?ównego  ZOSP RP a zarazem Prezes Zarz?du Oddzia?u Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Janusz Konieczny,

- Prezes Zarz?du Oddzia?u Powiatowego ZOSP RP w Kro?nie a zarazem Prezes Zarz?du Oddzia?u Gminnego ZOSP RP w Rymanowie dh Jan  Kilar,

- p?k. po?. w st. spocz. Mieczys?aw Prugar,

- Komendant Miejski PSP w Kro?nie st. bryg. Krzysztof Korzec,

- Starosta Kro?nie?ski Pan Jan Juszczak,

- Przewodnicz?ca Rady Miejskiej w Rymanowie Pani Krystyna Przyby?a-Ostap,

- Burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec,

- Z-ca Burmistrza Gminy Rymanów Pan Jan Materniak,

- Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Rymanowie Pani Danuta Litarowicz,

- Kierownik Referatu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej w Urz?dzie Gminy w Rymanowie Pani Alicja Kurylak,

-  Inspektor Referatu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej w Urz?dzie Gminy w Rymanowie Pan Marek Penar,

- Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie podkomisarz Józef Litarowicz,

- Nadle?niczy Nadle?nictwa Rymanów Pan Pawe? Pana?,

- Przewodnicz?ca KPRM Pani Maria Przybylska,

- Przewodnicz?ca Sekcji Kultury i Tradycji dzia?aj?cej przy Stowarzyszeniu NASZ RYMANÓW Pani Barbara Haduch,

- Prezes Zarz?du BOG-MAR Sp. z o.o. Pan Marian Skolarczyk.

 

Obchody jubileuszu rozpocz?li?my od uroczystego przemarszu do ko?cio?a, który otwiera?a Orkiestra D?ta pod batut? dh Edwarda Cymermana, dzia?aj?ca przy OSP Odrzyko?. O godz. 14.30  Proboszcz Parafii ?w. Wawrzy?ca w Rymanowie ks. Mieczys?aw Szostak odprawi? msz? ?w. w intencji Podhala?skiej Ochotniczej Stra?y Po?arnej Posada Dolna. Eucharysti? swoim zaanga?owaniem i ?piewem u?wietnili: dh Sylwia Widz, dh Joanna Litarowicz, dh Tomasz Litarowicz, dh Józef Litarowicz. W drodze do ko?cio?a i podczas nabo?e?stwa towarzyszy? nam nasz pierwszy sztandar nadany w 1957 r. a poczet sztandarowy tworzyli: dh Andrzej Wiernusz- sztandarowy, dh W?adys?aw B?a?, dh Zbigniew Litarowicz. Dalszy ci?g obchodów mia? miejsce na placu przed remiz?, gdzie po z?o?eniu meldunku przez dowódc? uroczysto?ci dh Krzysztofa Szcz?snego z OSP Lubatowa, Prezesowi dh Januszowi Koniecznemu, odegrano hymn „Rycerze Floriana” i  wci?gni?to na maszt flag?. Poczet flagowy tworzyli: dh Joanna Litarowicz – flagowy, dh Wioletta Wo?cza?ska i dh Angelika Józefczyk. Nast?pnie Prezes POSP Posada Dolna przedstawi? pokrótce rys historyczny jednostki.

 

Po oficjalnym rozpocz?ciu uroczysto?ci przyst?piono do najwa?niejszego punktu czyli po?wi?cenia sztandaru. Pan Jan Oberc przedstawiciel Spo?ecznego Komitetu Fundacji Sztandaru, w sk?ad którego ponadto weszli Józefa Rygiel, Teresa Zaj?c, Józef Pelczar i Andrzej Wiernusz, odczyta? akt nadania sztandaru. Po?wi?cenia dokona? ks. Proboszcz Mieczys?aw Szostak, a nast?pnie Prezes dh Janusz Konieczny uroczy?cie przekaza? sztandar Prezesowi naszej jednostki dh Andrzejowi Wo?cza?skiemu. Poczet sztandarowy w sk?adzie: dh Piotr Litarowicz – sztandarowy, dh Mateusz Szersze?, dh Jerzy Prorok dokona? uroczystej prezentacji nowego sztandaru.

 

W trakcie uroczysto?ci wr?czono odznaczenia.

 

Za d?ugoletni? i aktywn? dzia?alno?? w Ochotniczej Stra?y Po?arnej i w Zwi?zku OSP RP,  Z?OTYM ZNAKIEM ZWI?ZKU OCHOTNICZYCH STRA?Y PO?ARNYCH RP, uchwa?? Prezydium Zarz?du G?ównego ZOSP RP w Warszawie odznaczony zosta? dh Marek Tomkiewicz s. Józefa.

 

Za wyró?niaj?c? si? dzia?alno?? na rzecz ochrony przeciwpo?arowej uchwa?? Prezydium Zarz?du Oddzia?u Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, odznaczeni zostali:
„Z?OTYM MEDALEM ZA ZAS?UGI DLA PO?ARNICTWA”
dh Tomasz Pelczar s. Czes?awa
„SREBRNYM MEDALEM ZA ZAS?UGI DLA PO?ARNICTWA”
dh Jerzy Prorok s. Andrzeja,
„BR?ZOWYM MEDALEM ZA ZAS?UGI DLA PO?ARNICTWA”
dh Urszula Wiernusz c. Jana,
dh Edyta Wiernusz c. Andrzeja,

dh Rafa? Kilar s. Eugeniusza,

Odznaczenia wr?czyli dh Janusz Konieczny, dh Jan Kilar, st. bryg. Krzysztof Korzec.

 

Za wzorow? dzia?alno?? i zaanga?owanie, ODZNAK? „STRA?AK WZOROWY” , uchwa?? Prezydium Zarz?du Oddzia?u Powiatowego ZOSP RP w Kro?nie odznaczeni zostali:
dh Dawid Widz s. Jerzego,
dh Piotr Litarowicz s. Józefa,
dh Edyta Zarzyczna c. Józefa,
dh Konrad Zarzyczny s. Józefa

Odznaczenia wr?czyli dh Jan Kilar i st. bryg. Krzysztof Korzecz.

 

Za d?ugoletni? dzia?alno?? w Ochotniczej Stra?y Po?arnej Uchwa?? Prezydium Zarz?du Oddzia?u Gminnego w Rymanowie odznaczeni zostali:
ODZNAK? „ZA WYS?UG? LAT”
55 lat - dh Andrzej Wo?cza?ski, dh Les?aw Szersze?
45 lat - dh Józef Niemczyk, dh Stanis?aw Szepieniec, dh Jan Szajna
40 lat - dh Czes?aw Biniek
35 lat - dh Roman Zarzyczny
25 lat - dh W?adys?aw B?a?
20 lat - dh Krzysztof Wiernusz, dh Jerzy Prorok, dh Mateusz Szersze?.

15 lat - dh Rafa? Kilar

10 lat - dh Edyta Zarzyczna, dh Bartosz Pulnar,
5 lat - dh Sabina Zarzyczna, dh Sabina Wo?cza?ska, dh Wioletta Wo?cza?ska

Odznaczenia wr?czyli dh Jan Kilar i dh Grzegorz Zawada.

 

Ponadto Prezes dh Jan Kilar wr?czy? dh Andrzejowi Wiernuszowi List Pochwalnyw uznaniu za d?ugoletni? spo?eczn? dzia?alno?? na rzecz POSP w Posadzie Dolnej oraz w podzi?kowaniu za podejmowanie inicjatyw w zakresie umacniania systemu ochrony przeciwpo?arowej w Posadzie Dolnej i ca?ej Gminie Rymanów.

 

Na zako?czenie cz??ci oficjalnej uroczysto?ci g?os zabrali zaproszeni go?cie. Jubileuszowe ?yczenia i s?owa uznania z?o?yli m.in. dh Janusz Konieczny, dh Jan Kilar, st. bryg. Krzysztof Korzec, Pan Jan Juszczak, Pan Wojciech Farbaniec.

 

Nast?pnie wszystkich uczestnicz?cych w imprezie zaproszono na stra?ack? grochówk? i cz??? artystyczn?. Ch?tni mieli mo?liwo?? z?o?enia wpisu w Ksi?dze Jubileuszy.

 

Rozpocz?li?my od wyst?pu Orkiestry D?tej OSP Odrzyko?. Niestety wyst?p ten przerwa?y nam opady deszczu. Na szcz??cie gdy tylko przesta?o pada? Orkiestra doko?czy?a koncert i tym pi?knym akcentem si? z nami po?egna?a. Deszcz okaza? si? niestraszny dla najm?odszych artystów i pomimo opadów, program rozpocz?? Ja? Ma?opolski, który zagra? na akordeonie a swój wyst?p zadedykowa? swojemu dziadkowi dh W?adys?awowi Trygarowi, który jest najstarszym cz?onkiem naszej jednostki. Dh W?adys?aw Trygar w POSP dzia?a ju? od 59 lat i jest cz?onkiem honorowym, zawsze bierze udzia? w zebraniu walnym i równie? podczas jubileuszu zaszczyci? nas swoj? obecno?ci?. Wiersz o zaszczytnej s?u?bie wyg?osili Milenka Wo?cza?ska, Piotru? i Krzy? Topolscy oraz Jasio Ma?opolski. Ju? tradycyjnie swoim ?piewem obchody u?wietni?a równie? dh Joanna Litarowicz, która za?piewa?a piosenk? Stra?acy, druhowie. S?owa u?o?y?y dh Edyta Wiernusz i dh Joanna Litarowicz do melodii Ech ma?a M. Rodowicz. ?piewane s?owa uznania do stra?aków skierowa?y równie? Panie z Sekcji Kultury i Tradycji dzia?aj?cej przy stowarzyszeniu Nasz Rymanów. Panie za?piewa?y dwie piosenki, do których s?owa u?o?y?a Pani Maria Przybylska. W trakcie programu artystycznego zaprezentowa? si? nam równie? nasz dh Józef Litarowicz, który wykona? weso?? piosenk? o stra?aku na melodi? ludow?.  Na zako?czenie za?piewa?y dla nas laureatki wielu konkursów, cz?onkinie grupy wokalnej dzia?aj?cej przy GOK w Rymanowie: Marysia Jarosz i Milena Wac?awska mieszkanki Sieniawy. Niestety ze wzgl?du na niesprzyjaj?c? pogod? nie zata?czy?a dla nas grupa Julinki oraz Whisk dzia?aj?ce przy GOK Rymanów. Obchody jubileuszu zako?czy?a zabawa taneczna przy akompaniamencie zespo?u QUAT-TRO (Malinowscy), która trwa?a do pó?nych godzin nocnych.