Pomoc dla chorej Hani! Stra?acka Jazda Noc?!

W sobotni wieczór 12 marca Podhala?ska Ochotnicza Stra? Po?arna Posada Dolna wraz kilkoma jednostkami z terenu Gminy Rymanów uda?a si? do Jedlicza, by wspólnie OSP Dobieszyn – pomys?odawc? i wspó?organizatorem akcji oraz ponad 100 innymi zast?pami stra?y po?arnej i innych s?u?b ratowniczych wzi?? udzia? w Stra?ackiej Je?dzie Noc?,  której celem by?o zebranie funduszy na leczenie 18-sto miesi?cznej Hani. Hania pochodzi z Dobieszyna i zmaga si? z neuroblastom?, guz umiejscowiony w klatce piersiowej da? przerzuty do ko?ci sklepienia czaszki i ko?ci biodrowej. Hanie czeka d?ugie leczenie i przeszczep komórek macierzystych.

Na miejsce zbiórki udali?my si? samochodem Land Rower Def. wraz z ?odzi? i samochodem Star 244. Gmin? Rymanów reprezentowa?y jeszcze jednostki OSP Rymanów, UOSP Rymanów-Zdrój, OSP Klimkówka i OSP Milcza.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Spotkanie rozpocz??o si? od w??czenia wszystkich sygna?ów ?wietlnych i d?wi?kowych punktualnie o godz. 18.00. Nast?pnie druhowie z OSP Bratkówka oraz OSP Pustyny wraz z pomoc? ratowników medycznych z Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Kro?nie przeprowadzili pokaz ratownictwa technicznego i medycznego a stra?acy z rafineryjnej jednostki przeciwpo?arowej zaprezentowali ci??ki samochód ga?niczy marki Tatra oraz mo?liwo?ci dzia?ka wodnego, w które jest wyposa?ony. Na zako?czenie spotkania ka?dej jednostce za udzia? w akcji i wielkie serce wr?czono pami?tkowy dyplom i szklane serce oraz wykonano pami?tkowe zdj?cia. O godz. 20.00 wyruszyli?my na objazd gminy Jedlicze. Kolumna 117 samochodów ci?gn??a si? przez oko?o 3 kilometry. Oprócz setek osób zgromadzonych na parkingu w Jedliczu, równie? wiele osób czeka?o na nas na trasie przejazdu.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Podczas sobotniej, Stra?ackiej Jazdy Noc? do puszek uda?o si? zebra? 20 954 z?ote, kilka euro i pensów. Jednak mamy nadziej?, ?e to nie koniec akcji. Liczymy, ?e ma?ej Hani pomog? kolejne osoby, które dzi?ki mediom us?ysz? o akcji stra?aków z Dobieszyna.

Pomimo ogromnej ilo?ci samochodów i ludzi, którzy wzi?li udzia? w akcji organizatorom uda?o si? wszystko sprawnie przeprowadzi?, za co nale?? si? im s?owa uznania. Gratulujemy i dzi?kujemy, ?e  mogli?my by? cz??ci? tego wspania?ego przedsi?wzi?cia.

 

Ze stra?ackim pozdrowieniem Podhala?ska Ochotnicza Stra? Po?arna Posada Dolna!

Edyta Wiernusz

fot. Adrian Socha, Edyta Wiernusz, Sylwia Wiernusz, k112.pl