W dniu 10.03 o godziny 18:37 , dy?urny SKKM PSP w Kro?nie otrzyma? informacj? o po?arze przewodu kominowego w domu jednorodzinnym w miejscowo?ci Rymanów.

Na miejsce skierowano zast?p OSP Posada Dolna.  Po przybyciu na miejsce stwierdzono zaawansowany po?ar sadzy w przewodzie kominowym.

 

Po wst?pnym rozpoznaniu stra?acy podj?li czynno?ci ratowniczo-ga?nicze, a nast?pnie oczy?cili i zabezpieczyli przewód kominowy. Na szcz??cie, dzi?ki szybkiej reakcji stra?aków opanowano po?ar, nikt nie zosta? poszkodowany.