Apel o 1% podatku na rzecz Zwi?zku OSP RP

1% - 2016 r.

ZWI?ZEK OCHOTNICZYCH STRA?Y PO?ARNYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS: 0000116212


„1% podatku na rzecz Zwi?zku OSP RP”

 

Zwi?zek Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje pro?b? do wszystkich identyfikuj?cych si? ze Zwi?zkiem o wspólne zaanga?owanie w kampani? „1% podatku na rzecz Zwi?zku OSP RP”.

Apel kierujemy przede wszystkim do stra?aków ochotników, dzia?aczy oraz cz?onków wspó?dzia?aj?cych i sympatyków Zwi?zku OSP RP.

Pocz?tek nowego roku 2016 to czas rozliczania przychodów podlegaj?ce opodatkowaniu, które nie s? z podatku zwolnione pozyskanych w 2015 rok.

Jak co roku jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Zwi?zku OSP RP poprzez odpis 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych jak:

PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

?rodki uzyskane z 1% za po?rednictwem Zwi?zku OSP RP wspomog? finansowo nasze jednostki g?ównie Ochotnicze Stra?e Po?arne. Musimy, wi?c przekona? podatników, ?e ka?da z?otówka ma znaczenie.

Mamy nadziej?, ?e nasze wspólne wysi?ki promocyjne przynios? wymierne korzy?ci w postaci zwi?kszonych wp?ywów na rzecz wszystkich naszych jednostek, dzi?ki którym b?dziemy mogli realizowa? cenne dzia?ania z zakresu ochrony przeciwpo?arowej.

Do propagowania kampanii w roku 2016, zach?camy wszystkich stra?aków ochotników,
a g?ównie tych maj?cych bezpo?redni kontakt z podatnikami mieszkaj?cymi na terenie dzia?ania swoich jednostek.

 

Przypomnijmy, ?e w przypadku Zwi?zku

  • 1% to jedna setna cz??ci podatku dochodowego od osób fizycznych, któr? podatnik mo?e przekaza? wskazanej przez siebie jednostce.
  • 1% jest wskazaniem dla Urz?du Skarbowego, który 1% naszego podatku przeka?e Zwi?zkowi OSP RP a 99% podatku przeka?e do bud?etu pa?stwa to znaczy, ?e
  • 1% podatku, który i tak p?acimy, przekazany b?dzie do Zwi?zku OSP RP zamiast do bud?etu.
  • 1% nie zwi?kszy naszych zobowi?za? wobec bud?etu jak równie? nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.

Tak naprawd? nie zyskamy nic – ale te? nic nie stracimy – a mo?emy bezpo?rednio wp?yn?? na to, do kogo trafi? pieni?dze z naszych podatków. Zysk nasz jest wi?c bardziej moralny.

Nasza kampania potrzebuje niewiele

Tylko troch? ch?ci i czasu oraz umiej?tno?ci dotarcia do podatnika i poinformowania
Go o mo?liwo?ci przekazania 1% na rzecz Zwi?zku OSP RP.

1% - To pomoc, która nic nie kosztuje darczy?c?.

Wystarczy, ?e rozliczaj?c podatek od dochodów, które uzyskali?my w 2015 roku
w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

1)  we „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALE?NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO?YTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje si? na ko?cu ka?dego zeznania rocznego numer KRS:  0000116212.
UWAGA! Nie mo?na pomyli? si? w numerze KRS, pomy?ka oznacza nie z?o?enie wniosku.

2)  wcz??ci "INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE”, wpiszemy  „Cel szczegó?owy 1%".
tj.- nazw? Ochotniczej Stra?y Po?arnej w skrócie OSP oraz jej dok?adny adres w??cznie z kodem pocztowym.

Zgodnie z USTAW? z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 45c. 1. – 7. Urz?d Skarbowy przeka?e w terminie od maja do lipca 2016 roku kwot?  wskazan? we wniosku na rachunek bankowy Zwi?zku OSP RP.

Naczelnik Urz?du Skarbowego w?a?ciwy wed?ug siedziby Zwi?zku OSP RP przeka?e we wrze?niu 2016 roku zbiorcz? informacj? o:

1)  danych identyfikacyjnych darczy?cy (imi?, nazwisko i adres), w tym obojga ma??onków, którzy na wniosek podlegaj? ??cznemu opodatkowaniu,

2)  wysoko?ci kwoty deklarowanej przez podatnika na rzecz Zwi?zku OSP RP,

3)  przeznaczeniu kwoty 1% podatku nale?nego przez Zwi?zek OSP RP na cel szczegó?owy,
- je?eli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyrazi? zgod? na przekazanie danych wymienionych wy?ej oraz wskaza? cel szczegó?owy.

Zwi?zek OSP RP pozyskane ?rodki w roku 2016 – 2017 zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Zwi?zku OSP RP” przeka?e Ochotniczym Stra?om Po?arnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegó?owym za po?rednictwem swoich Oddzia?ów Wojewódzkich ZOSP RP.

Jak wype?ni? PIT ?

Przyk?adowy wzór cz??ci zeznania podatkowego dotycz?cego wniosku o przekazanie 1%:

1

Dane jednostki:

OSP Posada-Dolna
ul. Adama Mickiewicza 46
38-480 Rymanów
woj. Podkarpackie

Informacje z: http://www.zosprp.pl/