Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za 2015 r.

Rok 2016 tradycyjnie rozpocz?li?my od walnego zebrania cz?onków Podhala?skiej Ochotniczej Stra?y Po?arnej Rymanów-Posada Dolna. Tym razem zebranie to by?o nie tylko podsumowaniem ostatniego roku ale ca?ej pi?cioletniej dzia?alno?ci zarz?du jednostki. 6 lutego 2016 r. 41 cz?onków czynnych, 8 cz?onków honorowych, 12 cz?onków MDP i zaproszeni go?cie spotkali si? w sali Domu Ludowego Osiedla nr 2 Posada Dolna by wspólnie wzi?? udzia? w walnym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym POSP Posada Dolna. Zebranie planowano rozpocz?? o godzinie 1800 jednak z uwagi na udzia? naszych druhów w akcji ratowniczej podczas wypadku drogowego, który mia? miejsce na ul. Rynek w Rymanowie, musieli?my przesun?? godzin? rozpocz?cia. Kiedy wreszcie uda?o nam si? wszystkim zebra?  Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski rozpocz?? spotkanie od przywitania wszystkich stra?aków i przyby?ych go?ci w?ród których byli:

 

 • Wiceprezes Zarz?du G?ównego ZOSP RP w Warszawie, zarazem Prezes Zarz?du Oddzia?u Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Janusz Konieczny,
 • Prezes Zarz?du Oddzia?u Powiatowego ZOSP RP w Kro?nie, zarazem Prezes Zarz?du Oddzia?u Gminnego ZOSP RP w Rymanowie dh Jan Kilar
 • Komendant  Gminny ZOSP w Rymanowie  dh Marek Tomkiewicz,
 • Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Kro?nie st. bryg. Mariusz Bie?czak,
 • Z-ca Burmistrza Gminy Rymanów Pan Jan Materniak,
 • Kierownik Referatu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej Urz?du Gminy w Rymanowie Pani Alicja Kurylak,
 • Inspektor Referatu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej Urz?du Gminy w Rymanowie Pan Marek Penar,
 • Przewodnicz?cy Zarz?du Osiedla nr 2 Posada Dolna dh Andrzej Wiernusz,
 • Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie, wieloletni Burmistrz Gminy Rymanów dh Jan Rajchel,
 • Komendant Stra?y Miejskiej w Rymanowie dh Grzegorz So?tysik,
 • Przewodnicz?cy Ko?a LOK dh Antoni Szajna,
 • Przewodnicz?ca Sekcji Kultury i Tradycji Stowarzyszenia NASZ RYMANÓW Pani Barbara Haduch,
 • Przewodnicz?ca KPRM Pani Maria Przybylska.

Na pocz?tek posiedzenia wybrano przewodnicz?cego zebrania, którym zosta? dh Marek Tomkiewicz, protokolanta dh Sylwi? Wiernusz oraz powo?ano komisje. W sk?ad Komisji Mandatowej weszli: dh Gabriela Sza?ankiewicz, dh Lucjan Penar, dh Marek Buczek, w sk?ad Komisji Uchwa? i Wniosków: dh Joanna Litarowicz, dh Kamil Lipka, dh Piotr Raczkowski. Komisj? Skrutacyjn? utworzyli:, dh Mateusz Szersze?, dh Dawid Widz, dh Pawe? Szajna a Komisj? Wyborcz?: dh Katarzyna Kielar, dh Patrycja Zima, dh Jerzy Prorok.
W kolejnym punkcie zebrania Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski, Naczelnik dh Krzysztof Wiernusz i Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej dh Józef Litarowicz przedstawili sprawozdania z dzia?alno?ci za 2015 r. oraz plany dzia?ania na 2016 r. Sprawozdanie finansowe i plan finansowy w imieniu nieobecnego skarbnika dh Rafa?a Kilara przedstawi? dh Marek Tomkiewicz. Zarówno Prezes jak i Naczelnik w swoich wypowiedziach odnie?li si? do ca?ej pi?cioletniej dzia?alno?ci Zarz?du POSP Posada Dolna. Po uchwaleniu absolutorium przyst?piono do wyborów nowego Zarz?du. Na kolejn? pi?cioletni? kadencj? wybrano Zarz?d w nast?puj?cy sk?adzie:

 • Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski,
 • Wiceprezes dh Marek Tomkiewicz,
 • Wiceprezes, Naczelnik dh Krzysztof Wiernusz,
 • Z-ca Naczelnika dh Grzegorz So?tysik,
 • Skarbnik dh Sylwia Wiernusz,
 • Sekretarz dh Gabriel Tomkiewicz,
 • Kronikarz dh Edyta Wiernusz,
 • Gospodarz dh Konrad Zarzyczny,
 • Cz?onek Zarz?du dh Józef Zarzyczny.

oraz Komisj? Rewizyjn? w sk?ad, której weszli:

 • Przewodnicz?cy dh Józef Litarowicz,
 • Cz?onek dh Zbigniew Litarowicz,
 • Cz?onek dh Grzegorz Smole?.


W trakcie zebrania kilka s?ów do druhów skierowali równie? zaproszeni go?cie: dh Janusz Konieczny, dh Jan Kilar, st. bryg. Mariusz Bie?czak i Pan Jan Materniak.
Na zako?czenie zebrania wr?czono odznaczenia.
Odznak? Za Wys?ug? Lat otrzymali:
X lat - dh Patrycja Zima,
V lat - dh Edyta Wiernusz, dh Kamila Litarowicz, dh Alicja Wo?cza?ska, dh Angelika Józefczyk,  dh Gabriela Sza?ankiewicz, dh Joanna Litarowicz, dh Marcin Zajdel, dh Przemek Litarowicz, dh Micha? Widz, dh Jakub Pulnar, dh Rafa? Zarzyczny.     
Odznak? MDP otrzymali:
- Rafa? Zarzyczny, Sylwia Widz, Weronika Beb?o, Weronika Kurylak, Marcin Zajdel.