W dniu 08.02.2016 oko?o godziny 21:00 w miejscowo?ci Milicza przy ul. Le?nej dosz?o do po?aru traw na nieu?ytkach rolnych. Do akcji zadysponowano KSRG OSP Posada Dolna, OSP Milcza, OSP Wróblik Królewski oraz jeden zast?p JRG Krosno.

Dzia?ania Stra?y Po?arnej polega?y na zabezpieczeniu terenu akcji i ugaszeniu po?aru przy u?yciu t?umic oraz jednego pr?du wody.

Akcje utrudnia? bardzo silny wiatr który powodowa? przemieszczanie si? ognia w kierunku  zamieszka?ych domów.

Spaleniu uleg?o oko?o 1,5 ha ??k i nieu?ytków rolnych.

W ostatnim czasie bardzo cz?sto dochodzi do podobnych przypadków i w wi?kszo?ci s? to po?ary wzniecone przez ludzi. Przypomnijmy jednak, ?e wypalanie traw na nieu?ytkach jest bardzo niebezpieczne i mo?e prowadzi? do tragicznych w skutkach wypadków.