Po?ar stolarni w Ladzinie.

W dniu 14 grudnia 2015r o godzinie 4:45 dostali?my zg?oszenie o po?arze w stolarni, w miejscowo?ci Ladzin.

Po doje?dzie na miejsce zdarzenia przyst?piono do akcji ga?niczej i zlokalizowania zarzewi ognia. W pomieszczeniach stolarni panowa?o bardzo du?e zadymienie, wi?c stra?acy u?yli aparatów ochrony dróg oddechowych. Stra?acy odci?li równie? dop?yw pr?du do budynku.

 

Aby nie doprowadzi? do rozprzestrzenienia si? ognia i lepszej wentylacji wyci?to w dachu kilka otworów i ugaszono pal?c? si? cz??? wi??by dachowej. Stra?acy wynosili równie? troty.

Przyczyna po?aru nie zosta?a ustalona. Na miejscu obecna by?a równie? policja, która postara si? dok?adne wyja?ni? przyczyny zdarzenia.

W dzia?aniach ga?niczych bra?y udzia? zast?py z:

- JRG Krosno (GCBA Scania),
- JRG Krosno (GCBA Renault),
- JRG Krosno (SLOp Nissan),
- OSP KSRG Posada Dolna (GBARt MAN),
- OSP KSRG Rymanów (GBA Star),
- OSP Ladzin (GBM Star).


info: k112.pl