VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze

Intensywne opady deszczu uniemo?liwi?y przeprowadzenie Powiatowych Zawodów Sportowo- Po?arniczych zgodnie z planem czyli w niedziel? 27.09.2015 r., dlatego komisja s?dziowska zdecydowa?a o prze?o?eniu ich na dzie? 04.10.2015 r. Pogoda w tym dniu by?a znacznie lepsza jednak zmagania zawodników utrudnia?y silne podmuchy wiatru. Zmiana terminu zawodów spowodowa?a spore zamieszanie w szeregach dru?yn, jednak dzi?ki po?wi?ceniu naszych druhen i druhów uda?o nam si? wystartowa? w pe?nym sk?adzie.

VIII Zawody Sportowo-Po?arnicze Powiatu Kro?nie?skiego rozegrano na stadionie Klubu Sportowego „Start” w Rymanowie. Do zawodów przyst?pi?y ??cznie 32 dru?yny, które zwyci??y?y zmagania w swojej kategorii na szczeblu gminnym oraz zwyci?zcy poprzednich zawodów powiatowych. Druhowie tradycyjnie zmierzyli si? w sztafecie 7 x 50 i ?wiczeniu bojowym, natomiast dru?yny MDP w sztafecie 400 m i równie? ?wiczeniu bojowym. Nowo?ci? podczas tych zawodów by?o przeegzaminowanie zawodników w konkurencji musztry.

Nad przebiegiem zawodów czuwa?a komisja s?dziowska sk?adaj?ca si? z przedstawicieli KM PSP w Kro?nie, której przewodniczy? bryg. Mariusz Kozak. Swoj? obecno?ci? na zawodach zaszczyci? nas p?k po?. w stanie spoczynku Mieczys?aw Prugar. Obecni byli równie? Komendant Miejski PSP w Kro?nie st. bryg. Krzysztof Korzec, Starosta Kro?nie?ski Pan Jan Juszczak, Prezes Zarz?du Powiatowego ZOSP RP dh Jan Kilar, Prezesi i Komendanci Gminni ZOSP RP oraz wójtowie i burmistrzowie. Z ramienia naszej Gminy obecni byli Burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec oraz Z-ca Burmistrza Pan Jan Materniak. Nad zabezpieczeniem technicznym zawodów czuwali druhowie z Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Klimkówce.

Gmina Rymanów podczas tych zawodów posiada?a siln? reprezentacj?. W grupie A seniorów reprezentowa?a j? dru?yna POSP Posada Dolna, jako zwyci?zca tegorocznych zawodów gminnych oraz dru?yna OSP Posada Górna jako obro?ca tytu?u z poprzednich zawodów powiatowych. W grupie C kobiet sytuacja wygl?da?a podobnie: POSP Posada Dolna- zwyci?zca zawodów gminnych oraz OSP Posada Górna- obro?ca tytu?u. Ponadto nasza Gmina posiada?a równie? reprezentacj? w kategorii MDP dziewcz?t oraz MDP ch?opców. W obydwóch grupach gmin? reprezentowa?y dru?yny z UOSP Rymanów-Zdrój.

Podhala?ska Ochotnicza Stra? Po?arna Posada Dolna zwyci??y?a rywalizacj? w grupie C „Kobiet”, natomiast w grupie A seniorów zaj??a 2 miejsce.