Po?ar w Ladzinie

Tu? przed pó?noc? w Ladzinie (gm. Rymanów) dosz?o do po?aru blaszanej wiaty wype?nionej po brzegi sianem. Walka stra?aków z ogniem trwa?a ponad 3 godziny.

W pi?tek 19.06 oko?o 23:50 stra?acy z OSP KSRG Posada Dolna i OSP Ladzin zostali wezwani do po?aru blaszanej wiaty o rozmiarach 9m x 5m x3m, która po brzegi by?a wype?niona sianem. Po?ar widoczny by? z odleg?o?ci ponad 3 kilometrów.

Do dzia?a? ga?niczych przyst?pi?o trzy zast?py stra?y po?arnej, która przez ponad 3 godziny walczy?a z pal?cym i tl?cym si? sianem. Stra?acy do ugaszenia i przelania siana w sumie zu?yli oko?o 22 500 litrów wody, któr? przez ca?y czas trwania akcji dowozi?y stra?ackie wozy.

 

W sumie w dzia?aniach uczestniczy?o kilkunastu stra?aków z OSP KSRG Posada Dolna (MAN i Star) oraz OSP Ladzin (Star).

 

Krosno112.pl