Pi?? samochodów stra?y po?arnej zosta?o zadysponowanych do po?aru w budynku jednorodzinnym przy ul. Sikorskiego w Rymanowie.

 

Dy?urny KM PSP w Kro?nie otrzyma? zg?oszenie ok. godz. 12:10. Pali?y si? przedmioty wokó? podajnika do pieca w pomieszczeniu przylegaj?cym do kot?owni. Przyczyny po?aru nie ustalono. Osób poszkodowanych nie by?o.

Spaleniu uleg?y przedmioty, które by?y zgromadzone w pomieszczeniu.
Po ugaszeniu po?aru pomieszczenia zosta?y przewietrzone, zagro?enia nie stwierdzono. W wyniku po?aru sp?on??a makulatura, troty i inne materia?y ?atwopalne.

W akcji uczestniczy?y OSP KSRG Posada Dolna (Man), OSP KSRG Rymanów (Jelcz) oraz  PSP Krosno Renault, Scania oraz Nissan.

Dzia?ania stra?aków zosta?y zako?czone oko?o godz. 13:30.

 

- Sk?adowanie ró?nego rodzaju materia?ów ?atwopalnych w pobli?u pieców, kominków lub innych ?róde? ciep?a mo?e prowadzi? do zaprószenia ognia i po?aru, dlatego apelujemy o zachowanie bezpiecznych odleg?o?ci i porz?dku wokó? urz?dze? grzewczych.