Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2014 r.


Znów nadszed? czas podsumowa?, dlatego 7 lutego 2015 r. druhny i druhowie Podhala?skiej Ochotniczej Stra?y Po?arnej zebrali si? w sali Domu Ludowym w Posadzie Dolnej (Rymanów - Osiedle nr 2), gdzie odby?o si? walne zebranie sprawozdawcze, podsumowuj?ce 2014 r. W spotkaniu udzia? wzi??o 54 druhów i druhen w tym 8 cz?onków honorowych i 10 cz?onków MDP. Zebranie rozpocz?? Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski od przywitania stra?aków i przyby?ych go?ci. W tym roku swoj? obecno?ci? zaszczycili nas:

 

  • Komendant Gminny Zwi?zku OSP RP w Rymanowie dh Marek Tomkiewicz,
  • Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Kro?nie m?. bryg. Ireneusz D?ugosz,
  • Z-ca Burmistrza Gminy Rymanów Pan Jan Materniak,
  • Kierownik Referatu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej Urz?du Gminy w Rymanowie Pani Alicja Kurylak,
  • Przewodnicz?cy Zarz?du Osiedla nr 2 Posada Dolna dh Andrzej Wiernusz,
  • Komendant Stra?y Miejskiej w Rymanowie dh Grzegorz So?tysik,
  • Przewodnicz?cy Ko?a LOK dh Antoni Szajna,
  • Przedstawiciel Stowarzyszenia NASZ RYMANÓW Pani Gra?yna Skolarczyk,
  • Przewodnicz?ca Sekcji Kultury i Tradycji Stowarzyszenia NASZ RYMANÓW Pani Barbara Haduch,
  • Przewodnicz?ca KPRM Pani Maria Przybylska.

Obrady rozpocz?to od wyboru przewodnicz?cego zebrania, którym zosta? dh Marek Tomkiewicz, protokolantem wybrano dh Sylwie Wiernusz, a do komisji uchwa?  i wniosków powo?ano: dh Józefa Zarzycznego, dh Gabriela Tomkiewicza oraz  dh Grzegorza Smolenia.
W pierwszym punkcie zebrania odczytano sprawozdania. Sprawozdanie z dzia?alno?ci jednostki przedstawi? Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski, sprawozdanie z dzia?alno?ci operacyjnej Naczelnik dh Krzysztof Wiernusz, sprawozdanie finansowe i plan finansowy na 2014 r. dh Marek Tomkiewicz, a sprawozdanie komisji rewizyjnej Przewodnicz?cy dh Józef Litarowicz.
Podczas zebrania kilka s?ów do stra?aków skierowali równie? go?cie: m?. bryg. Ireneusz D?ugosz, Pan Jan Materniak, Pani Gra?yna Skolarczyk oraz Pani Maria Przybylska, która jak zwykle zrobi?a to wy wyj?tkowy sposób- wierszem.
Podczas zebrania wr?czono odznaczenia:
Srebrny Medal za Zas?ugi dla Po?arnictwa otrzyma? dh Stanis?aw Szepieniec,
Natomiast Odznaczenie Za Wys?ug? Lat otrzymali:
XX lat – dh Pawe? Biniek,
X lat – dh Magdalena Pelczar, 
X lat – dh Krzysztof Niemczyk. 
Odznaczenia wr?czyli: m?. bryg. Ireneusz D?ugosz oraz dh Marek Tomkiewicz.
Na zako?czenie cz??ci oficjalnej przedstawiono i przyj?to plan dzia?ania i plan finansowy na kolejny rok oraz jednog?o?nie udzielono absolutorium Zarz?dowi.

Galeria