Matka wyprowadzi?a swoje dzieci z p?on?cego domu, po czym wróci?a do niego ratowa? dobytek. Niestety zgin??a w po?arze.

 

Dzisiaj 31.01 oko?o godziny 10:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Kro?nie zosta?o poinformowane o wybuchu po?aru w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowo?ci Daliowa (gmina Ja?liska). W budynku znajdowa? si? mia?a uwi?ziona osoba.

Po?ar obj?? ca?y budynek. Na miejsce akcji zadysponowano sze?? zast?pów stra?y po?arnej, dwa zespo?y ratownictwa medycznego, oraz radiowóz Policji. Po przybyciu pierwszych zast?pów z Posady Ja?liskiej oraz Dukli podano pr?dy wody w natarciu; W tym czasie stra?acy z Dukli w aparatach Ochrony Dróg Oddechowych weszli do p?on?cego budynku. Jak si? okaza?o znale?li oni martw? 35 letni? kobiet? - matk? czwórki dzieci. Dzieci w wieku 9, 7, 3, 2 lata zosta?y przez matk? oddane pod opiek? s?siadów, a nast?pnie przewiezione do szpitala z poparzeniami i z?amaniami. Chwil? pó?niej nadjecha?y kolejne wozy bojowe z JRG Krosno oraz pozosta?ych OSP.

Do zada? stra?aków nale?a?y mi?dzy innymi: ewakuacja mieszka?ców, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, odci?cie zasilania energii elektrycznej, podanie pr?dów wody w natarciu, sch?odzenie i zabezpieczenie butli z gazem oraz zabezpieczenie pogorzeliska.

 

Jak relacjonuj? ?wiadkowie - s?siedzi "przyczyn? po?aru by? prawdopodobnie nieszczelny piec kuchenny".

Si?y i ?rodki na miejscu zdarzenia: JRG Krosno (Scania GCBA oraz Renault GCBA), OSP KSRG Dukla (Mercedes GBA), OSP Posada Ja?liska (Star GBM), OSP KSRG Posada Dolna (Man GBA), OSP Barwinek (Star GBA), Dwa zespo?y ratownictwa medycznego, Policja, Prokurator.

Krosno112.pl