Do kolejnego w ostatnim czasie po?aru trawy na nieu?ytkach dosz?o tym razem wczoraj, oko?o godziny 15:30 w miejscowo?ci Rymanów przy ul. Bartoszów. Do udzia?u w akcji zadysponowano Ochotnicz? Stra? Po?arn? z Posady Dolnej.


Dzia?ania Stra?y Po?arnej polega?y na zabezpieczeniu terenu akcji i ugaszeniu po?aru przy u?yciu t?umic oraz jednego pr?du wody.
Spalaniu uleg?o oko?o 1 ha ??k i nieu?ytków rolnych.

W ostatnim czasie bardzo cz?sto dochodzi do podobnych przypadków i w wi?kszo?ci s? to po?ary wzniecone przez ludzi. Przypomnijmy jednak, ?e takie wypalanie traw na nieu?ytkach jest bardzo niebezpieczne i mo?e prowadzi? do tragicznych w skutkach wypadków.