Janusz Kazimierz KONIECZNY

OKR?G WYBORCZY: NR 9
LISTA WYBORCZA KOMITETU WYBORCZEGO SLD UP
KANDYDAT: NR 3
LISTA WYBORCZA NR: 3

 

 

 

Wiceprezes Zarz?du G?ównego Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych oraz Prezes Zarz?du Oddzia?u Wojewódzkiego. Radny Województwa Podkarpackiego I, III i IV kadencji. By?y Wiceprzewodnicz?cy Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji. Wiceprzewodnicz?cy Komisji Bezpiecze?stwa Publicznego i Zatrudnienia. Cz?onek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. W Sejmiku cz?onek Klubu radnych: Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Senator    RP V kadencji.  Dyrektor Wydzia?u Kultury  i Sztuki w Urz?dzie Wojewódzkim w Kro?nie w   latach    1982    -    1983.    By?y    dyrektor    Zespo?u Szkó?    Ogólnokszta?c?cych    i    Liceum    Ogólnokszta?c?cego    w   Rymanowie.

Odznaczony    Krzy?em    Ofcerskim    OOP,    Krzy?em    Kawalerskim    OOP,    Z?otym    Znakiem    Zwi?zku    OSP,   Medalem    KEN    oraz    innymi    odznaczeniami    pa?stwowymi    i    resortowymi.

Mgr    historii,    absolwent    WSP    w    Krakowie    w    1977    r.

Prywatnie: ?onaty (?ona Krystyna, emerytowana nauczycielka, magister chemii), ma jednego syna (Piotra, magistra ekonomii).

 

http://wyborywkrosnie.pl/