Mi?dzynarodowy Dzie? Stra?aka

W dniu 4 maja, kiedy w Ko?ciele katolickim wspominamy ?wi?tego Floriana stra?acy na ca?ym ?wiecie obchodz? Mi?dzynarodowy Dzie? Stra?aka (ang. International Firefighters' Day (skrót IFFD).  Ten dzie? uczcili?my uroczyst? msz? ?w. która odby?a si? w ko?ciele parafialnym w Rymanowie. Stra?acy, z czterech jednostek z naszej Parafii: OSP Posada Dolna, OSP Rymanów, OSP Ladzin i OSP Nowa Wie?, którzy przybyli do ?wi?tyni, przez wstawiennictwo swojego patrona ?w. Floriana, dzi?kowali Bogu za pomoc podczas pe?nienia s?u?by. Ks. Proboszcz Mieczys?aw Szostak przewodniczy? mszy ?w. i wyg?osi? okoliczno?ciow? homili?. Podczas nabo?e?stwa dh Joanna Litarowicz odczyta?a fragmenty piosenki Iceman`a „Stra? Po?arna. Podhala?sk? Ochotnicz? Stra? Po?arn? Posada Dolna reprezentowa? poczet sztandarowy w sk?adzie: Naczelnik dh Krzysztof Wiernusz, dh ?ukasz Litarowicz, dh W?adys?aw B?a? oraz stra?acy wchodz?cy w sk?ad kompani honorowej: dh Kamila Litarowicz, dh Joanna Litarowicz, dh Sabina Wo?cza?ska, dh Wioletta Wo?cza?ska, dh  Józef Litarowicz, dh Józef Zarzyczny, dh Lucjan Penar, dh Piotr Litarowicz, dh Rafa? Kilar, dh Marcin Kilar, dh Konrad Zarzyczny, dh Bartosz Pulnar, dh Mateusz Szersze?.

 

 

Kiedyogie?trawiwszystkotocomasz,
wszcz?kachstaliuwi?zionyjest,serceTwoje?ka.
Anio?owiewczerniprzybywaj?naczas,
czerwie?wozówich,niebieskiwida?blask.(...)

(...)Sercesweodda?em,ogie?duszywyrwa?chc?,
zpo?wi?ceniems?u?y?ludziom,todlanasmasens,
ka?dytutajgotówjestpo?wi?ci??ycieswe,
ka?dymanadziej?,?eakcjadobrzesko?czysi?.
Tylesamopragn?powrotówcowyjazdów,
iniechBógpe?ni,nademn?ci?g?ynadzór,(...)

()S?u?batoniedru?ba,czasemmówimytaksami,
gdybynieoddanie,wszystkoby?obynanic,
niemadlanas?adnychznanychludzkichgranic,
kiedysi?pojawi?,wci??mamyjezanic.
Jeste?mypotoabyka?dymóg?mie?nowejutro,
stra?ackabra?,znaminigdyniejestnudno,
w?rodkujeste?mywszyscytacysami,
ci?gleratujemyponadpodzia?ami,
nadaljesttak,kierujemysi?sercami,(...)
(IcemanStra?Po?arna)

ew
fot. Edyta Wiernusz