?wi?to Konstytucji 3 Maja

W 2014 roku ?wi?towali?my ju? 223 rocznic? uchwalenia Ustawy Rz?dowej z dnia 3 maja, zwan? Konstytucj? 3 Maja. Jest to jedno z najwa?niejszych polskich ?wi?t patriotycznych, uroczy?cie obchodzone od 1990 r. Jednak nie zawsze w historii Polski 3 maja mogli?my swobodnie ?wi?towa?. ?wi?to to by?o zakazane podczas rozbiorów, wówczas obchody zosta?y wznowione po odzyskaniu przez Polsk? niepodleg?o?ci w 1919 roku. Ponownie ?wi?to Konstytucji 3 Maja zosta?o zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny ?wiatowej. Po wojnie od 1946 przesta?o by? obchodzone, w zwi?zku z antykomunistycznymi demonstracjami, a w styczniu 1951 r. zosta?o ponownie oficjalnie zdelegalizowane przez w?adze komunistyczne. Do kalendarza polskich ?wi?t wróci?o dopiero w 1990 r. Obchody ?wi?ta Konstytcj3 Maja ??cz? si? z przypadaj?c? w tym dniu uroczysto?ci? Naj?wi?tszej Maryi Panny Królowej Polski, najwa?niejszej patronki naszego kraju.W tym roku w Rymanowie obchody ?wi?ta Konstytucji 3 Maja jak zwykle mia?y tradycyjny przebieg. Odby? si? uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych, przy akompaniamencie Orkiestry D?tej dzia?aj?cej przy GOK w Rymanowie, spod Domu Soko?a do Ko?cio?a Parafialnego w Rymanowie , gdzie o godz. 16:00 odprawiono msz? ?w. w intencji Ojczyzny. Liturgii przewodniczy? i homili? wyg?osi? ks. Proboszcz Mieczys?aw Szostak. Nast?pnie z?o?ono kwiaty przy Pomniku Ofiar Systemów Totalitarnych. O 17:15 w Domu Soko?a w Rymanowie mia?a miejsce uroczysta akademia, podczas której Burmistrz Gminy Rymanów wyg?osi? okoliczno?ciowe przemówienie, koncert pie?ni patriotycznych zaprezentowa? chór „Koloryt” dzia?aj?cy przy GOK W Rymanowie  a uczniowie z ZSP w Sieniawie przedstawili monta? s?owno-muzyczny pt. ”3 Maj – lekcja historii”. Jednostk? POSP Rymanów Posada Dolna reprezentowa? poczet sztandarowy w sk?adzie: Dh W?adys?aw B?a?, dh Marek Buczek, dh Bartosz Pulnar.

 

ew
fot. Edyta Wiernusz