Wielkanoc 2014

Jak co roku w okresie Wielkanocnym druhowie z OSP Posada Dolna trzymali wart? przy Grobie Pa?skim w ko?ciele Parafialnym pod wezwaniem ?w. Wawrzy?ca w Rymanowie. Stra?acka warta to ju? wieloletnia tradycja, nawi?zuj?ca do pilnowania Grobu Chrystusa przez ?o?nierzy rzymskich. Wart? przy grobie trzymali równie? m?odzi druhowie oraz druhny. Widz?c zapa? m?odych stra?aków mo?na by? pewnym, ?e tradycja ta nie zaniknie.