Taki apel pojawi? si? dzisiaj, podany przez Krzysztofa W?grzyna, komendanta OSP w Miejscu Piastowym k. Krosna na Podkarpaciu. „Wiele razy On ratowa? ?ycie, b?d?c druhem w OSP, teraz On potrzebuje pilnej pomocy.

W ubieg?ym tygodniu 34.letni Witold Wi?niewski z Miejsca Piastowego, poczu? si? ?le i straci? przytomno??- mówi jego siostra Marzena. Szybka wizyta u lekarza, pó?niej w kro?nie?skim szpitalu, a nast?pnie bardzo szybko do Brzozowa. Ci??ko by?o przyj?? do wiadomo?ci diagnoz? lekarzy, którzy stwierdzili bia?aczk? limfo blastyczna. Choroba ta przebiega bezobjawowo, jednak w organizmie zachodz? zmiany. Leczenie polega na wykryciu w organizmie rodzaju nieprawid?owych komórek. Spada ilo?? hemoglobiny oraz liczba p?ytek krwi- kontynuuje.
By? mo?e szybkie dzia?anie i pomoc ludzi, w szczególno?ci stra?aków pomo?e naszemu druhowi. Na wielu stronach internetowych pojawi?a si? ta przykra informacja, s? ju? pierwsze odzewy i pytania: gdzie? kiedy? w jaki sposób mo?na pomóc?- mówi K. W?grzyn. Potrzebna jest krew grupy „0 RH minus”. Osoby z naszego terenu posiadaj?cy t? rzadk? grup? krwi, a wa??cy powy?ej 70 kg (50 kg w przypadku honorowego krwiodawstwa) mog? wesprze? naszego druha bezpo?rednio oddaj?c krew w Rzeszowie (OSP Miejsce Piastowe zapewni dojazd do Rzeszowa i z powrotem). Wszyscy inni dawcy mog? zg?asza? si? do punktu krwiodawstwa w Kro?nie, ul. Korczy?ska 57, tel.: 13 4201050 od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 7:00 – 11:30. Wystarczy wskaza?, dla kogo oddaje si? krew, a wi?c:
WITOLD WI?NIEWSKI – MIEJSCE PIASTOWE, PODKARPACIE.

O w/w fakcie wiedz? m.in. m?odzi adepci po?arnictwa w szko?ach w Warszawie, Krakowie i Cz?stochowie. „Stra?ak”- strona gazety ZG ZOSP zamie?ci?a informacj?, poinformowane zosta?o Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP, KMP i PSP w Kro?nie i wielu innych. Informacje przekazywane s? przez internautów na FB.

Z ostatniej chwili:
W Punkcie Krwiodawstwa (kro?nie?ski szpital, ul. Korczy?ska 57) w Kro?nie, 20 i 21 lutego 2014 r. (czwartek i pi?tek), w godzinach 7.00-11.30 b?dzie przyjmowana krew dla Witolda Wi?niewskiego,
bez wzgl?du na posiadan? grup?.
Pobrana ilo?? zostanie zamieniona w Banku Krwi na potrzebn? grup? tj.
„0 RH minus”.
Wi?cej informacji: Krzysztof W?grzyn- 693104172, Bogus?aw Szczurek- 667339943.
Tekst zosta? opracowany w porozumieniu z siostr? Witolda oraz komendantem OSP, którzy prosz? o przekazywanie jego tre?ci w oryginalnej formie. Za okazan? pomoc serdecznie dzi?kuj?.