WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarz?d Podhala?skiej Ochotniczej Stra?y Po?arnej Rymanów – Posada Dolna zaprasza wszystkich cz?onków czynnych, honorowych oraz M?odzie?owych Dru?yn Po?arniczych na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odb?dzie si?   w dniu 8 LUTY (sobota) o godz. 1700 w sali Domu Ludowego w Posadzie Dolnej.Ze wzgl?du na wa?no?? omawianych spraw obecno?? obowi?zkowa.