PO?EGNANIE DH ?UKASZA BI?KA

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach

i pami?ci naszej”

 

 

Wyciem sygna?ów stra?ackich, z g??bokim ?alem w sercach, w dniu 4 grudnia po?egnali?my naszego koleg? druha ?ukasza Bi?ka.

?ukasz Biniek, syn Czes?awa, urodzi? si? 29.04.1979 r. w Rymanowie. W szeregi POSP Posada Dolna wst?pi? w 1991 r., mia? wtedy 12 lat. Pocz?tkowo by? cz?onkiem M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej. Wielokrotnie bra? udzia? w zawodach sportowo-po?arniczych i od samego pocz?tku bardzo anga?owa? si? w sprawy Jednostki. Po uko?czeniu 18 roku ?ycia oraz odbyciu specjalistycznych kursów, w trakcie dzia?a? ratowniczo-ga?niczych, pe?ni? funkcj? dowódcy sekcji.  Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które mia?o miejsce w dniu 21.01.2001 roku wybrany zosta? cz?onkiem komisji rewizyjnej, w której pozosta? do chwili ?mierci. Dh ?ukasz aktywnie uczestniczy? w niezliczonej ilo?ci akcji ratowniczo-ga?niczych, trzykrotnie bra? udzia? w likwidacji skutków powodzi: w 2001 r. w gminie Gorzyce, powiat Tarnobrzeski, w 2004 r. w miejscowo?ci Bzianka, gmina Rymanów oraz 2010 r. w Ja?le oraz w gminie Gorzyce, powiat Tarnobrzeski. Dh ?ukasz Biniek w 2001 r. otrzyma? odznak? Stra?ak Wzorowy, w 2005 r. odznaczony zosta? Br?zowym Medalem za Zas?ugi dla Po?arnictwa a w 2010 r. Srebrnym Medalem za Zas?ugi dla Po?arnictwa. W 2013 r. otrzyma? odznak? za Wys?ug? XX Lat.

Dh ?ukasz Biniek zgin?? tragicznie w dniu 02 grudnia 2013 r., w wieku 34 lat.  W ostatniej drodze towarzyszy?y mu poczty sztandarowe z jednostek z terenu Parafii Rymanów:OSP Posada Dolna, OSP Rymanów, OSP Ladzin, OSP Nowa Wie?, druhny i druhowie z OSP Posada Dolna oraz delegacja z KM PSP Krosno.

W naszej pami?ci zawsze pozostanie naszym koleg? ?ukaniem.