?wi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci

Ju? po raz 95 ?wi?towali?my rocznic? odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. 11 listopada 2013 r. o godz. 14:45 z placu obok Domu Soko?a w Rymanowie wyruszy? uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych Ochotniczych Stra?y Po?arnych, Towarzystwa Gimnastycznego Sokó? oraz innych organizacji dzia?aj?cych na terenie gminy Rymanów. Orszak, na czele z Rymanowsk? Orkiestr? D?t?, przemaszerowa? do Ko?cio?a pw. ?w. Wawrzy?ca w Rymanowie, gdzie odprawiono msz? ?w. w intencji naszej Ojczyzny. Po nabo?e?stwie pami?? poleg?ych w walkach o woln? Polsk? uczczono z?o?eniem kwiatów przy Pomniku Ofiar Systemów Totalitarnych. Cz?onkowie Towarzystwa Gimnastycznego Sokó? dokonali uroczystej zmiany.

Nast?pnie wszyscy zebrani udali si? do Domu Soko?a, gdzie uczniowie I klasy LO w Rymanowie o profilu wojskowym z?o?yli ?lubowanie nast?pnie odby? si? koncert chóru „Koloryt”, dzia?aj?cego przy GOK Rymanów oraz przedstawiono program artystyczny „?eby Polska By?a Polsk?” przygotowany przez uczniów ZSP w Klimkówce.

Jednostk? POSP Posada Dolna reprezentowa? poczet sztandarowy w sk?adzie: dh Bartosz Pulnar, dh Dawid Widz oraz dh Marcin Kilar.