IX Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze jednostek OSP powiatu kro?nie?skiego

W dniu 24 wrze?nia 2017 r. na stadionie GKS Zamczysko w Odrzykoniu rozegrano IX Powiatowe zawody sportowo-po?arnicze. Wzi??y w nich udzia? 34 dru?yny reprezentuj?ce jednostki OSP  z terenu powiatu kro?nie?skiego. Nasz? Gmin? reprezentowa?y a? trzy dru?yny z naszej jednostki, które zwyci??y?y rywalizacj? w swoich kategoriach podczas zawodów na szczeblu gminnym. Posiadali?my reprezentacje w grupie MDP dziewcz?t, MDP ch?opców i w grupie „C” Kobiet. Ponadto Gmin? Rymanów w grupie „A” Seniorów reprezentowa?a OSP Posada Górna.

 

Zawody rozegrano w trzech kategoriach sztafeta, ?wiczenie bojowe i musztra a nad prawid?owym ich przebiegiem czuwa?a komisja s?dziowska z?o?ona z pracowników KM PSP w Kro?nie, pod przewodnictwem bryg. Mariusza Kozaka. 
W trakcie rywalizacji zawodników wspierali Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP, Komendanci i Prezesi Gminni, przedstawiciele w?adz samorz?dowych oraz publiczno??. Przyby? tak?e Komendant Miejski PSP w Kro?nie st. bryg. Mariusz Bie?czak, Starosta Kro?nie?ski Pan Jan Juszczak, Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie dh Tadeusz Sieniawski, Prezes ZOP ZOSP RP w Kro?nie dh Jan Kilar oraz p?k. po?. w st. spocz. Mieczys?aw Prugar.

Rywalizacj? w obu grupach MDP zwyci??yli przedstawiciele OSP Iskrzynia, M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza dziewcz?t OSP Posada Dolna zaj??a 6 miejsce a MDP ch?opców 5 miejsce.  W kategorii „A” Seniorów zwyci??yli druhowie z OSP Sporne, a stra?acy z OSP Posada Górna zaj?li 6 miejsce.  1 miejsce w kategorii „C” Kobiet, po raz drugi z rz?du, zaj??y druhny z OSP Posada Dolna. Dru?yny które zaj??y pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach reprezentowa? b?d? powiat kro?nie?ski na zawodach wojewódzkich w 2018 r.

Wyró?niono równie? najm?odszych uczestników zawodów a byli nimi Izabela Golowska z naszej Jednostki i Rados?aw Gazda z OSP Korczyna.

Ka?da dru?yna otrzyma?a pami?tkowe dyplomy, a dru?yny, które stan??y na podium medale, puchary oraz nagrody. Ponadto dru?yny które zaj??y pierwsze miejsca otrzyma?y specjalnie wykute przez firm? GOLD KOWAL, na t? okazj? statuetki "P?omienie Krosno112.pl". Co wi?cej nasze druhny otrzyma?y równie? najwi?kszy, szklany puchar ufundowany dla najlepszej dru?yny kobiecej przez wójta Wojaszówki dh S?awomira Stefa?skiego.

Wszystkim dru?ynom gratulujemy i dzi?kujemy za rywalizacj?!!!

Grupa "A" Seniorów

Miejsce

Jednostka OSP

Ilo?? punktów

??cznie punktów

Sztafeta

?wiczenie bojowe

czas

pkt karne

czas

pkt karne

1.

Sporne

60,2

0

35,7

0

95,9

2.

D?ugie

94,9

0

38,5

0

103,4

3.

Kombornia

63,3

0

44,0

0

107,3

4.

Le?niówka

62,2

0

40,5

5

107,7

5.

Kro?cienko Wy?ne

64,9

0

44,8

0

109,7

6.

Posada Górna

62,8

3

39,4

5

110,2

7.

Odrzyko?

69,1

0

48,1

0

117,2

8.

Rogi

68,7

0

44,1

5

117,8

9.

Iwonicz

66,7

0

47,9

20

134,6

10.

Tylawa

70,4

5

52,0

15

142,4

11.

Krosno-Bia?obrzegi

76,1

10

65,.9

25

177,0

Grupa "C" Kobiet

Miejsce

Jednostka OSP

Ilo?? punktów

??cznie punktów

Sztafeta

?wiczenie bojowe

czas

pkt karne

czas

pkt karne

1.

Posada Dolna

67,4

5

55,1

5

132,5

2.

Kobylany

69.9

3

50,5

15

138,4

3.

Lubatowa

72,1

3

65,1

0

140,2

4.

Rogi

73,0

3

68,0

0

144,0

5.

Ustrobna

78,4

0

69,7

5

153,1

6.

?arnowiec

88,5

9

92,6

10

200,1

7.

??ki Dukielskie

-

-

-

-

-

MDP Ch?opców

 

Miejsce

Jednostka OSP

?redni  wiek

Ilo?? punktów

Wynik ko?cowy

Sztafeta

?wiczenie bojowe

czas

pkt  karne

wynik

czas

pkt karne

wynik

1.

Iskrzynia

14

70,2

0

103,8

43,7

20

936,3

1040,1

2.

Kobylany

13

76,7

0

100,3

74,0

15

911,0

1011,3

3.

G?ojsce

14

77,3

10

86,7

64,2

20

915,8

1002,5

4.

Lubatowa

14

84,3

10

79,7

60,4

20

919,6

999,3

5.

Posada Dolna

15

74,9

10

86,1

67,4

20

912,6

998,7

6.

Korczyna

13

81,8

0

95,2

79,7

20

900,3

995,5

7.

Pustyny

13

84,5

10

82,5

66,3

25

908,7

991,2

8.

Podniebyle

13

85,8

10

81,2

78,0

20

902,0

983,2

9.

G?owienka

13

79,0

10

88,0

89,6

30

880,4

968,4

10.

Pietrusza Wola

14

91,5

10

72,5

94,6

50

855,4

927,9

 

MDP Dziewcz?t

Miejsce

Jednostka OSP

?redni wiek

Ilo?? punktów

Wynik ko?cowy

Sztafeta

?wiczenie bojowe

czas

pkt karne

wynik

czas

pkt karne

wynik

1.

Iskrzynia

14

81,8

0

92,2

45,7

10

944,3

1036,5

2.

Chorkówka

14

80,2

0

93,8

57,9

0

942,1

1035,9

3.

D?ugie

14

94,3

0

79,7

71,6

25

903,4

983,1

4.

Lubatowa

13

93,4

0

83,6

75,7

55

869,3

952,9

5.

Kombornia

14

90,4

20

63,6

68,6

45

886,4

950,0

6.

Posada Dolna

13

83,9

10

83,1

107,5

30

862,5

945,6

7.

Ni?na ??ka

13

92,0

30

55,0

95,2

50

854,8

909,8

Fot: dh Tomasz Pelczar, Natalia Skórka
Tabele: Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Kro?nie