W niedziel? 20 sierpnia 2017 r. stra?acy z POSP Posada Dolna i OSP Kobylany (gm. Chorkówka) udali si? do Nižnego Mirošova na S?owacji. G?ównym celem wizyty by? udzia? w zawodach sportowo-po?arniczych organizowanych przez tamtejsz? jednostk?. Podhala?sk? Ochotnicz? Stra? Po?arn? Posada Dolna reprezentowa?a Kobieca Dru?yna Po?arnicza w sk?adzie: dh Edyta Wiernusz, dh Kamila Litarowicz, dh Joanna Litarowicz, dh Alicja Wo?cza?ska, dh Wioletta Wo?cza?ska, dh Patrycja Zima, dh Angelika Józefczyk, dh Weronika Kurylak oraz Komendant Gminny dh Marek Tomkiewicz, Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski, dh Andrzej Wiernusz i dh Konrad Zarzyczny.  Ca?ej delegacji przewodniczy? Prezes Zarz?du Oddzia?u Powiatowego ZOSP w Kro?nie dh Jan Kilar.

 

Na S?owacji rywalizacja podczas zawodów wygl?da inaczej ni? w Polsce. Nie rozegrano tam sztafety a ?wiczenie bojowe,  w nico innym systemie, przeprowadzono dwukrotnie. Dok?adny pomiar czasu zapewni?y fotokomórki.  Czasy ?wiczenia bojowego s?owackich stra?aków przedstawia?y si? nast?puj?co: DHZ Olsavce - 15,93s, DHZ Radoma 17,30s, DHZ Nižnę Mirošov 18,15s, DHZ Svidnik 20,05s, DHZ Roztoky 24,55s. Polscy stra?acy uzyskali czasy: OSP Kobylany 40,97s, OSP Posada Dolna 50,50s.

Podczas wyjazdu zwiedzili?my równie? remiz? zawodowej stra?y po?arnej w Svidniku, gdzie mi?li?my okazj? zobaczy? wozy bojowe b?d?ce na wyposa?eniu jednostki.

Fot: Andrzej Wiernusz, Rafa? Zarzyczny.
{gallery}galeria/S?owacja20.08{/gallery}