Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze

W dniu 16 lipca 2017 r. na stadionie sportowym w Rymanowie rozegrali?my Gminne Zawody Sportowo-Po?arnicze. Pomimo niesprzyjaj?cych okoliczno?ci do zawodw przyst?pi?o 14 dru?yn z 10 jednostek z terenu gminy Rymanw. Pogoda po raz kolejny wystawi?a naszych druhw na prb?, jednak burza, ktra chwilowo przerwa?a rywalizacj?, nie wystraszy?a naszych dzielnych stra?akw.

Nasz? jednostk? tradycyjnie reprezentowa?y a? 4 dru?yny, po jednej w ka?dej kategorii. Druhowie i druhny rywalizowali w sztafecie 7x50 i ?wiczeniu bojowym, natomiast M?odzie?owe Dru?yny Po?arnicze: w sztafecie 400 m i ?wiczeniu bojowym. Dodatkowo wszystkie dru?yny, po raz pierwszy w historii zmierzy?y si? w konkurencji musztry. W tej kategorii wyr?niono tylko te dru?yny ktre najlepiej wykona?y ?wiczenie i by?y to: w grupie MDP dziewcz?t OSP Posada Dolna, MDP Ch?opcw OSP Posada Grna, w grupie C Kobiet OSP Posada Dolna i w grupie A Seniorw OSP Ba?ucianka. Jednak trzeba tu podkre?li?, ?e dru?yna reprezentuj?ca POSP Posada Dolna W grupie C kobiet wykona?a ?wiczenie musztry najlepiej spo?rd wszystkich dru?yn bior?cych udzia? w zawodach. Nad prawid?owym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwa?a komisja s?dziowska sk?adaj?ca si? przedstawicieli komendy miejskiej PSP w Kro?nie oraz druhw z gminy Wojaszwka, pod przewodnictwem bryg. Paw?a Gaja.

MDP dziewcz?t i Kobieca Dru?yna Po?arnicza reprezentuj?ce OSP Posada Dolna nie mia?y konkurencji w swojej kategorii i zaj??y pierwsze miejsca. MDP ch?opcw rwnie? zaj??a 1 miejsce i zwyci??y?a w rywalizacji z MDP Posada Grna. Natomiast dru?yna reprezentuj?ca nasz? jednostk? w grupie A zaj??a miejsce 8. MDP dziewcz?t i ch?opcw oraz KDP b?d? reprezentowa?y nasz gmin? na zawodach powiatowych, ktre odb?d? si? 24 wrze?nia w Odrzykoniu. Gmin? Rymanw w grupie Seniorw reprezentowa? b?dzie OSP Posada Grna, ktra zwyci??y?a rywalizacje podczas zawodw gminnych.

Swoj? obecno?ci? na zawodach zaszczyci? nas p?k po?. Mieczys?aw Prugar, a Sara Ma?cibrzuch z OSP Posada Dolna otrzyma?a wyr?nienie jako najm?odsza uczestniczka zawodw.

W trakcie imprezy kro?nie?scy Policjanci i cz?onkowie Stowarzyszenia na Rzecz Bezpiecze?stwa w Kro?nie znakowali rowery, ma to na celu zabezpieczenie ich przed kradzie??.

Fot: Adrian Socha, Andrzej Wiernusz, Sylwia Wiernusz