Manewry Ratownicze w Rudawce Rymanowskiej

W sobot? 8 lipca w Rudawce Rymanowskiej odby?y si? pierwsze, na tak du?? skal?, manewry ratownicze jednostek OSP z terenu naszej Gminy. 17 jednostek, 22 wozy stra?ackie, ponad 100 stra?aków i ok. 1300 m w??y po?arniczych, tyle si? i ?rodków potrzeba by?o by ugasi? symulowany po?ar lasu .

 

 

W trakcie dzia?a? ratownicy prze?wiczyli równie? udzielanie pomocy przedmedycznej poszkodowanym osobom.  Nad prawid?owym przebiegiem ?wicze? czuwali Komendant Gminny dh Marek Tomkiewicz oraz Wiceprezes Zarz?du Oddzia?u Gminnego ZOSP w Rymanowie dh Kazimierz G?adysiewicz. Dzia?ania stra?aków obserwowa?a komisja w sk?ad której weszli oficerowie z Komendy Miejskiej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Kro?nie.  Przed przyst?pieniem do dzia?a? komisja dok?adnie sprawdzi?a sprz?t i umundurowanie druhów, a na zako?czenie oceni?a przebieg manewrów. W ?wiczeniach udzia? wzi??y: OSP Ba?ucianka, OSP Bzianka, OSP Deszno, OSP G??bokie, OSP Klimkówka, OSP Królik Polski, OSP Ladzin,  OSP Milcza, OSP Nowa Wie?, POSP KSRG Posada Dolna,  OSP Posada Górna, OSP KSRG Rymanów,  UOSP Rymanów Zdrój,  OSP Sieniawa,  OSP Wis?oczek,  OSP Wróblik Królewski, OSP Wróblik Szlachecki.