Stra?acka Jazda Noc? po raz trzeci

Ju? po raz trzeci ratownicy z województwa Podkarpackiego zjednoczyli si?y by nie?? pomoc. Tym razem wsparli nas nawet stra?acy z województwa Ma?opolskiego.
O godzinie 1700 20 maja 2017 r. na parkingu ORLEN Po?udnie w Jedliczu zgromadzi?o si? 112 samochodów stra?y po?arnej oraz innych s?u?b ratowniczych m. in policji, gopr-u, zespo?ów ratownictwa medycznego a wolontariusze ze Stowarzyszenia "Trosk? o Twoj? Przysz?o??" zbierali pieni?dze na leczenie chorej na mukowiscydoz?, sze?ciomiesi?cznej Oliwki Koza. Pomys?odawc? i organizatorem akcji byli: Ochotnicza Stra? Po?arna w Dobieszynie, Burmistrz Gminy Jedlicze oraz portal Krosno112.pl.
W dzia?aniach wsparli ich Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Kro?nie, Komend? Miejsk? Policji w Kro?nie oraz Zarz?d Powiatowy ZOSP RP w Kro?nie.

 

Imprez? u?wietni?y wyst?py wokalne, pokaz szko?y sztuk walki, symulator dachowania, pokazy grup wysoko?ciowych z KM PSP W Kro?nie oraz GOPR-u, symulacja akcji ga?niczej oraz wypadku drogowego i pokazy wydajno?ci dzia?ek wodno-pianowych oraz motocykli?ci z klubu Riders of Flames. Tradycyjnie na zako?czenie akcji wszystkie samochody uda?y si? na nocn? jazd?. Sznur samochodów ratowniczych przejecha? ulicami gminy Jedlicze, Chorkówka oraz miasta Krosna, liczy? w sumie oko?o 25 kilometrów.

Ju? w poniedzia?ek wiadomo by?o, ?e podczas sobotniej zbiórki  z puszek wyj?to kwot? 19 638,17 z?, z niedzielnej pod ko?cio?em w Dobieszynie 8 443,71 z?, a dodatkowo na konto Stowarzyszenia wp?yn??o ju? oko?o 16 000 z? z licytacji. To nie by?a jeszcze ostateczna kwota, jednak ju? wtedy  wiadomo by?o, ?e uzbierano pe?n? kwot? potrzebn? na zakup kamizelki oscylacyjnej dla chorej dziewczynki. Podhala?sk? Ochotnicz? Stra? Po?arn? Posada Dolna reprezentowali: dh Andrzej Wiernusz, dh Tomasz Pelczar, dh Urszula Wiernusz, dh Magdalena Pelczar, dh Edyta Wiernusz, dh ?ukasz Litarowicz, Anna Litarowicz, dh Micha? Widz, dh Alicja Wo?cza?ska, dh Angelika Józefczyk, dh Kamila Litarowicz, dh Tomasz Litarowicz oraz nasz najm?odszy stra?ak Julia Wiernusz.

Nie wolno zapomnie? równie? o wk?adzie w akcj? st. kpt. Janusza Litwina, który w trakcie imprezy przekaza? na leczenie Oliwki kwot? 3000,00 z?. W tym roku St. kpt. Janusz Litwin zosta? zg?oszony przez KM PSP w Kro?nie, w której pracuje, do plebiscytu, og?oszonego przez portal nowiny24.pl, na Stra?aka Roku, w kategorii stra?ak zawodowy.  W trakcie trwania plebiscytu obieca? on przekaza? wygrane pieni?dze na leczenie chorej Oliwki. W zwi?zku z nieporozumieniem jakie zasz?o w trakcie informowania go o warunkach konkursu i nagrodach, st. kpt. Janusz Liwin sam ufundowa? obiecan? kwot? pieni?dzy.

Pami?tajmy razem mo?emy wi?cej!