?wiczenia z zakresu ratownictwa wodno-lodowego.

Stra?acy musz? by? przygotowani do dzia?ania w ró?nych sytuacjach i ró?nych okoliczno?ciach. Musz? ?wiczy? swoje umiej?tno?ci i pog??bia? wiedz?, by nie?? pomoc w ka?dych warunkach. W tym celu organizowane s? ró?nego rodzaju szkolenia, w których udzia? bior? zarówno stra?acy zawodowi jak i ochotnicy.

 

 

W czwartek 16 lutego 2017 r. na zamarzni?tym Zbiorniku Wodnym Besko w Sieniawie odby?y si? ?wiczenia z zakresu ratownictwa wodno-lodowego. Wzi?li w nich udzia? stra?acy z Komendy Miejskiej PSP w Kro?nie oraz druhowie z jednostek OSP Posada Dolna i OSP Rymanów, które w??czone s? do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga?niczego.

 

?wiczenia rozpocz?? Zast?pca Dowódcy JRG Krosno m?. bryg. Krzysztof Marsza?ek od omówienia przebiegu szkolenia. Zast?pca Burmistrza Gminy Rymanów Pan Jan Materniak przywita? wszystkich zebranych i ?yczy? stra?akom wytrwa?o?ci w doskonaleniu swych umiej?tno?ci. Nast?pnie asp. Marcin Brzana i dh Grzegorz Zawada omówili zagadnienia teoretyczne i zasady bezpiecze?stwa, które obowi?zuj? ratowników w trakcie tego typu dzia?a?. Podczas szkolenia stra?acy prze?wiczyli zasady poruszania si? w ubraniu specjalnym do pracy w wodzie oraz podejmowania osoby poszkodowanej, pod  któr? za?ama? si? lód, za pomoc? sa? lodowych i deski ortopedycznej.