WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE za 2016r

Zarz?d Podhala?skiej Ochotniczej Stra?y Po?arnej Rymanów – Posada Dolna
zaprasza
wszystkich cz?onków czynnych, honorowych oraz M?odzie?owych Dru?yn Po?arniczych na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odb?dzie si?
w dniu 4 LUTY (sobota) o godz. 18:00
w sali Domu Ludowego w Posadzie Dolnej.

 

Ze wzgl?du na wa?no?? omawianych spraw obecno?? obowi?zkowa.