Archiwum

W nocy z 05,12. 07 r. na 06, 12. 07r. kilka minut po pó?nocy nast?pny po?ar w Klimkówce ko?o szko?y .

04.12.07r Po?ar w Klimkówce pali? si? drewniany dom.

29.11.07r Jednostka stra?y po?arnej Posada Dolna wyje?d?a?a do po?aru w Rymanowie na ul. Piekarskiej. Pali?a si? sadza w kominie.

27/28.11.07r Po?ar w II ?azach pali? si? dom mieszkalny .

13.11.07r Po?ar w Rymanowie ko?o biblioteki gminnej. Pali? si? dom przeznaczony do rozbiórki który nie by? zamieszka?y. Najprawdopodobniej przyczynom po?aru by?o zaprószenie ognia iskr? z popio?u.

25.08.07r Wyjazd do pomocy wypadku  miedzy Rudawk? a Pu?awami. Auto zesun??o si? ze skarpy i le?a?o do góry ko?ami. Wypadku zgin? m?ody kierowca prowadz?cy samochód.

16.08.07r Poszukiwanie niepe?noletniego w Rudawce Rymanowskiej, które powiod?o si? sukcesem. Zaraz po poszukiwaniu po?ar Szklarach pali?a si? stodo?a i oko?o 60ton siana.

14.08.07r  Po?ar w Króliku Polskim  pali?o si? siano w w?wozie.

24.07.07r Po?ar w Szklarach pali?a si? obora.

21.07.07r Po?ar w Szklarach OSP Posada-Dolna pojecha?a dogasza? po?ar stodo?y.

19.06.07r Po?ar w Pastwiskach pali?a si? stodo?a.