Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Syrena

Foto

a13.jpg

Aktualno?ci

?wi?to Konstytucji 3 Maja

W 2014 roku ?wi?towali?my ju? 223 rocznic? uchwalenia Ustawy Rz?dowej z dnia 3 maja, zwan? Konstytucj? 3 Maja. Jest to jedno z najwa?niejszych polskich ?wi?t patriotycznych, uroczy?cie obchodzone od 1990 r. Jednak nie zawsze w historii Polski 3 maja mogli?my swobodnie ?wi?towa?. ?wi?to to by?o zakazane podczas rozbiorw, wwczas obchody zosta?y wznowione po odzyskaniu przez Polsk? niepodleg?o?ci w 1919 roku. Ponownie ?wi?to Konstytucji 3 Maja zosta?o zdelegalizowane przez hitlerowcw i sowietw podczas okupacji Polski w czasie II wojny ?wiatowej. Po wojnie od 1946 przesta?o by? obchodzone, w zwi?zku z antykomunistycznymi demonstracjami, a w styczniu 1951 r. zosta?o ponownie oficjalnie zdelegalizowane przez w?adze komunistyczne. Do kalendarza polskich ?wi?t wrci?o dopiero w 1990 r. Obchody ?wi?ta Konstytcj3 Maja ??cz? si? z przypadaj?c? w tym dniu uroczysto?ci? Naj?wi?tszej Maryi Panny Krlowej Polski, najwa?niejszej patronki naszego kraju.

Więcej…

Wielkanoc 2014

Jak co roku w okresie Wielkanocnym druhowie z OSP Posada Dolna trzymali wart? przy Grobie Pa?skim w ko?ciele Parafialnym pod wezwaniem ?w. Wawrzy?ca w Rymanowie. Stra?acka warta to ju? wieloletnia tradycja, nawi?zuj?ca do pilnowania Grobu Chrystusa przez ?o?nierzy rzymskich. Wart? przy grobie trzymali rwnie? m?odzi druhowie oraz druhny. Widz?c zapa? m?odych stra?akw mo?na by? pewnym, ?e tradycja ta nie zaniknie.

?yczenia wielkanocne

Kolejna Wielkanoc, kolejne ?onkile kolejne ?yczenia, lecz specjalne, mi?e! Radosnych, pogodnych ?wi?t sp?dzonych w?rd bliskich.

?yczy: Zarz?d oraz pozostali cz?onkowie OSP PosadaDolna.

Poszukiwania kobiety w Rymanowie

Ponad 20 stra?akw uczestniczy?o w trwaj?cych kilka godzin poszukiwaniach kobiety w Rymanowie. Cia?o odnaleziono kilka kilometrw od miejsca, gdzie prawdopodobnie wpad?a do wody. Lekarz z pogotowia stwierdzi? zgon.

Więcej…

Taki apel pojawi? si? dzisiaj, podany przez Krzysztofa W?grzyna, komendanta OSP w Miejscu Piastowym k. Krosna na Podkarpaciu. Wiele razy On ratowa? ?ycie, b?d?c druhem w OSP, teraz On potrzebuje pilnej pomocy.

W ubieg?ym tygodniu 34.letni Witold Wi?niewski z Miejsca Piastowego, poczu? si? ?le i straci? przytomno??- mwi jego siostra Marzena. Szybka wizyta u lekarza, p?niej w kro?nie?skim szpitalu, a nast?pnie bardzo szybko do Brzozowa. Ci??ko by?o przyj?? do wiadomo?ci diagnoz? lekarzy, ktrzy stwierdzili bia?aczk? limfo blastyczna. Choroba ta przebiega bezobjawowo, jednak w organizmie zachodz? zmiany. Leczenie polega na wykryciu w organizmie rodzaju nieprawid?owych komrek. Spada ilo?? hemoglobiny oraz liczba p?ytek krwi- kontynuuje.
By? mo?e szybkie dzia?anie i pomoc ludzi, w szczeglno?ci stra?akw pomo?e naszemu druhowi. Na wielu stronach internetowych pojawi?a si? ta przykra informacja, s? ju? pierwsze odzewy i pytania: gdzie? kiedy? w jaki sposb mo?na pomc?- mwi K. W?grzyn. Potrzebna jest krew grupy 0 RH minus. Osoby z naszego terenu posiadaj?cy t? rzadk? grup? krwi, a wa??cy powy?ej 70 kg (50 kg w przypadku honorowego krwiodawstwa) mog? wesprze? naszego druha bezpo?rednio oddaj?c krew wRzeszowie (OSP Miejsce Piastowe zapewni dojazd do Rzeszowa iz powrotem). Wszyscy inni dawcy mog? zg?asza? si? do punktu krwiodawstwa wKro?nie, ul. Korczy?ska 57, tel.: 13 4201050 od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 7:00 11:30. Wystarczy wskaza?, dla kogo oddaje si? krew, a wi?c:
WITOLD WI?NIEWSKI MIEJSCE PIASTOWE, PODKARPACIE.

Więcej…

Więcej artykułów…

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?