Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Syrena

Foto

a5.jpg

Dzie? Stra?aka


?wi?to naszego Patrona ?w. Floriana uczcili?my msz? ?w., ktr? w dniu 7 maja 2017 r.o godz. 9:00, w ko?ciele parafialnym pw. ?w. Wawrzy?ca w Rymanowie odprawi? ks. Zenon Feresz. Nabo?e?stwo poprzedzi? uroczysty przemarsz, z placu przed remiz? OSP Rymanw do ko?cio?a, pocztw sztandarowych i kompanii honorowej sk?adaj?cej si? z druhw POSP Posada Dolna, OSP Rymanw, OSP Nowa Wie? i OSP Ladzin.

W tym uroczystym dniu delegacja POSP Posada Dolna w sk?adzie: Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski, dh Andrzej Wiernusz, dh Urszula Wiernusz i dh Magdalena Pelczar uda?a si? na 23. Podkarpack? Pielgrzymk? Stra?akw do Sanktuarium M?ki Pa?skiej i Matki Bo?ej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pac?awskiej. Eucharystia pod przewodnictwem abpa Jzefa Michalika, koncelebrowana by?a rwnie? przez Duszpasterza Krajowego Stra?akw ks. st. bryg. dr Jana Krynickiego i Duszpasterza Diecezjalnego ks. pra?. Mieczys?awa Rusina. Wzi?li w niej udzia? przedstawiciele w?adz pa?stwowych, wojewdzkich i samorz?dowych m.in. Marsza?ek Wojewdztwa PodkarpackiegoW?adys?aw Ortyl, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Podkarpacki Komendant Wojewdzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, Prezes Zarz?du OSP RP druh Janusz Konieczny oraz Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie dh Tadeusz Sieniawski. W trakcie uroczysto?ci Prezes naszej jednostki odznaczony zosta? Srebrnym Krzy?em Zas?ugi. Odznaczenie to jest nagrod? dla osb, ktre po?o?y?y zas?ugi dla Pa?stwa lub obywateli spe?niaj?c czyny przekraczaj?ce zakres ich zwyk?ych obowi?zkw, a przynosz?ce znaczn? korzy?? Pa?stwu lub obywatelom. Mo?e by? nadany tak?e za ofiarn? dzia?alno?? publiczn? lub ofiarne niesienie pomocy oraz dzia?alno?? charytatywn?.

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?