Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości 

Syrena

Foto

a0.jpg

130-lecie jednostki oraz PO?WI?CENIE SZTANDARU

W dniu 31 lica 2016 r. ?wi?towali?my 130 rocznic? powstania Podhala?skiej Ochotniczej Stra?y Po?arnej Rymanw-Posada Dolna. Obchody jubileuszu po??czyli?my z uroczystym po?wi?ceniem nowego sztandaru, ufundowanego przez mieszka?cw Posady Dolnej. POSP Posada Dolna jest jedn? z dwch najstarszych jednostek na terenie gminy Rymanw, o 5 lat starsza jest jedynie jednostka z Rymanowa.

W upalne niedzielne popo?udnie o godzinie 14.00 na placu przed remiz? wsplnie z druhami z naszej jednostki licznie zgromadzili si? zaproszeni go?cie, przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Rymanw oraz OSP Mymo? a przede wszystkim mieszka?cy Osiedla nr 2 Posada Dolna.

W?rd zaproszonych go?ci byli:

- Wiceprezes Zarz?du G?wnego ZOSP RP a zarazem Prezes Zarz?du Oddzia?u Wojewdzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Janusz Konieczny,

- Prezes Zarz?du Oddzia?u Powiatowego ZOSP RP w Kro?nie a zarazem Prezes Zarz?du Oddzia?u Gminnego ZOSP RP w Rymanowie dh Jan Kilar,

- p?k. po?. w st. spocz. Mieczys?aw Prugar,

- Komendant Miejski PSP w Kro?nie st. bryg. Krzysztof Korzec,

- Starosta Kro?nie?ski Pan Jan Juszczak,

- Przewodnicz?ca Rady Miejskiej w Rymanowie Pani Krystyna Przyby?a-Ostap,

- Burmistrz Gminy Rymanw Pan Wojciech Farbaniec,

- Z-ca Burmistrza Gminy Rymanw Pan Jan Materniak,

- Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Rymanowie Pani Danuta Litarowicz,

- Kierownik Referatu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej w Urz?dzie Gminy w Rymanowie Pani Alicja Kurylak,

- Inspektor Referatu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej w Urz?dzie Gminy w Rymanowie Pan Marek Penar,

- Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie podkomisarz Jzef Litarowicz,

- Nadle?niczy Nadle?nictwa Rymanw Pan Pawe? Pana?,

- Przewodnicz?ca KPRM Pani Maria Przybylska,

- Przewodnicz?ca Sekcji Kultury i Tradycji dzia?aj?cej przy Stowarzyszeniu NASZ RYMANW Pani Barbara Haduch,

- Prezes Zarz?du BOG-MAR Sp. z o.o. Pan Marian Skolarczyk.

Obchody jubileuszu rozpocz?li?my od uroczystego przemarszu do ko?cio?a, ktry otwiera?a Orkiestra D?ta pod batut? dh Edwarda Cymermana, dzia?aj?ca przy OSP Odrzyko?. O godz. 14.30 Proboszcz Parafii ?w. Wawrzy?ca w Rymanowie ks. Mieczys?aw Szostak odprawi? msz? ?w. w intencji Podhala?skiej Ochotniczej Stra?y Po?arnej Posada Dolna. Eucharysti? swoim zaanga?owaniem i ?piewem u?wietnili: dh Sylwia Widz, dh Joanna Litarowicz, dh Tomasz Litarowicz, dh Jzef Litarowicz. W drodze do ko?cio?a i podczas nabo?e?stwa towarzyszy? nam nasz pierwszy sztandar nadany w 1957 r. a poczet sztandarowy tworzyli: dh Andrzej Wiernusz- sztandarowy, dh W?adys?aw B?a?, dh Zbigniew Litarowicz. Dalszy ci?g obchodw mia? miejsce na placu przed remiz?, gdzie po z?o?eniu meldunku przez dowdc? uroczysto?ci dh Krzysztofa Szcz?snego z OSP Lubatowa, Prezesowi dh Januszowi Koniecznemu, odegrano hymn Rycerze Floriana i wci?gni?to na maszt flag?. Poczet flagowy tworzyli: dh Joanna Litarowicz flagowy, dh Wioletta Wo?cza?ska i dh Angelika Jzefczyk. Nast?pnie Prezes POSP Posada Dolna przedstawi? pokrtce rys historyczny jednostki.

Po oficjalnym rozpocz?ciu uroczysto?ci przyst?piono do najwa?niejszego punktu czyli po?wi?cenia sztandaru. Pan Jan Oberc przedstawiciel Spo?ecznego Komitetu Fundacji Sztandaru, w sk?ad ktrego ponadto weszli Jzefa Rygiel, Teresa Zaj?c, Jzef Pelczar i Andrzej Wiernusz, odczyta? akt nadania sztandaru. Po?wi?cenia dokona? ks. Proboszcz Mieczys?aw Szostak, a nast?pnie Prezes dh Janusz Konieczny uroczy?cie przekaza? sztandar Prezesowi naszej jednostki dh Andrzejowi Wo?cza?skiemu. Poczet sztandarowy w sk?adzie: dh Piotr Litarowicz sztandarowy, dh Mateusz Szersze?, dh Jerzy Prorok dokona? uroczystej prezentacji nowego sztandaru.

W trakcie uroczysto?ci wr?czono odznaczenia.

Za d?ugoletni? i aktywn? dzia?alno?? w Ochotniczej Stra?y Po?arnej i w Zwi?zku OSP RP, Z?OTYM ZNAKIEM ZWI?ZKU OCHOTNICZYCH STRA?Y PO?ARNYCH RP, uchwa?? Prezydium Zarz?du G?wnego ZOSP RP w Warszawie odznaczony zosta? dh Marek Tomkiewicz s. Jzefa.

Za wyr?niaj?c? si? dzia?alno?? na rzecz ochrony przeciwpo?arowej uchwa?? Prezydium Zarz?du Oddzia?u Wojewdzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, odznaczeni zostali:
Z?OTYM MEDALEM ZA ZAS?UGI DLA PO?ARNICTWA
dh Tomasz Pelczar s. Czes?awa
SREBRNYM MEDALEM ZA ZAS?UGI DLA PO?ARNICTWA
dh Jerzy Prorok s. Andrzeja,
BR?ZOWYM MEDALEM ZA ZAS?UGI DLA PO?ARNICTWA
dh Urszula Wiernusz c. Jana,
dh Edyta Wiernusz c. Andrzeja,

dh Rafa? Kilar s. Eugeniusza,

Odznaczenia wr?czyli dh Janusz Konieczny, dh Jan Kilar, st. bryg. Krzysztof Korzec.

Za wzorow? dzia?alno?? i zaanga?owanie, ODZNAK? STRA?AK WZOROWY , uchwa?? Prezydium Zarz?du Oddzia?u Powiatowego ZOSP RP w Kro?nie odznaczeni zostali:
dh Dawid Widz s. Jerzego,
dh Piotr Litarowicz s. Jzefa,
dh Edyta Zarzyczna c. Jzefa,
dh Konrad Zarzyczny s. Jzefa

Odznaczenia wr?czyli dh Jan Kilar i st. bryg. Krzysztof Korzecz.

Za d?ugoletni? dzia?alno?? w Ochotniczej Stra?y Po?arnejUchwa?? Prezydium Zarz?du Oddzia?u Gminnego w Rymanowie odznaczeni zostali:
ODZNAK? ZA WYS?UG? LAT
55 lat - dh Andrzej Wo?cza?ski, dh Les?aw Szersze?
45 lat - dh Jzef Niemczyk, dh Stanis?aw Szepieniec, dh Jan Szajna
40 lat - dh Czes?aw Biniek
35 lat - dh Roman Zarzyczny
25 lat - dh W?adys?aw B?a?
20 lat - dh Krzysztof Wiernusz, dh Jerzy Prorok, dh Mateusz Szersze?.

15 lat - dh Rafa? Kilar

10 lat - dh Edyta Zarzyczna, dh Bartosz Pulnar,
5 lat - dh Sabina Zarzyczna, dh Sabina Wo?cza?ska, dh Wioletta Wo?cza?ska

Odznaczenia wr?czyli dh Jan Kilar i dh Grzegorz Zawada.

Ponadto Prezes dh Jan Kilar wr?czy? dh Andrzejowi Wiernuszowi List Pochwalnyw uznaniu za d?ugoletni? spo?eczn? dzia?alno?? na rzecz POSP w Posadzie Dolnej oraz w podzi?kowaniu za podejmowanie inicjatyw w zakresie umacniania systemu ochrony przeciwpo?arowej w Posadzie Dolnej i ca?ej Gminie Rymanw.

Na zako?czenie cz??ci oficjalnej uroczysto?ci g?os zabrali zaproszeni go?cie. Jubileuszowe ?yczenia i s?owa uznania z?o?yli m.in. dh Janusz Konieczny, dh Jan Kilar, st. bryg. Krzysztof Korzec, Pan Jan Juszczak, Pan Wojciech Farbaniec.

Nast?pnie wszystkich uczestnicz?cych w imprezie zaproszono na stra?ack? grochwk? i cz??? artystyczn?. Ch?tni mieli mo?liwo?? z?o?enia wpisu w Ksi?dze Jubileuszy.

Rozpocz?li?my od wyst?pu Orkiestry D?tej OSP Odrzyko?. Niestety wyst?p ten przerwa?y nam opady deszczu. Na szcz??cie gdy tylko przesta?o pada? Orkiestra doko?czy?a koncert i tym pi?knym akcentem si? z nami po?egna?a. Deszcz okaza? si? niestraszny dla najm?odszych artystw i pomimo opadw, program rozpocz?? Ja? Ma?opolski, ktry zagra? na akordeonie a swj wyst?p zadedykowa? swojemu dziadkowi dh W?adys?awowi Trygarowi, ktry jest najstarszym cz?onkiem naszej jednostki. Dh W?adys?aw Trygar w POSP dzia?a ju? od 59 lat i jest cz?onkiem honorowym, zawsze bierze udzia? w zebraniu walnym i rwnie? podczas jubileuszu zaszczyci? nas swoj? obecno?ci?. Wiersz o zaszczytnej s?u?bie wyg?osili Milenka Wo?cza?ska, Piotru? i Krzy? Topolscy oraz Jasio Ma?opolski. Ju? tradycyjnie swoim ?piewem obchody u?wietni?a rwnie? dh Joanna Litarowicz, ktra za?piewa?a piosenk? Stra?acy, druhowie. S?owa u?o?y?y dh Edyta Wiernusz i dh Joanna Litarowicz do melodii Ech ma?a M. Rodowicz. ?piewane s?owa uznania do stra?akw skierowa?y rwnie? Panie z Sekcji Kultury i Tradycji dzia?aj?cej przy stowarzyszeniu Nasz Rymanw. Panie za?piewa?y dwie piosenki, do ktrych s?owa u?o?y?a Pani Maria Przybylska. W trakcie programu artystycznego zaprezentowa? si? nam rwnie? nasz dh Jzef Litarowicz, ktry wykona? weso?? piosenk? o stra?aku na melodi? ludow?. Na zako?czenie za?piewa?y dla nas laureatki wielu konkursw, cz?onkinie grupy wokalnej dzia?aj?cej przy GOK w Rymanowie: Marysia Jarosz i Milena Wac?awska mieszkanki Sieniawy. Niestety ze wzgl?du na niesprzyjaj?c? pogod? nie zata?czy?a dla nas grupa Julinki oraz Whisk dzia?aj?ce przy GOK Rymanw. Obchody jubileuszu zako?czy?a zabawa taneczna przy akompaniamencie zespo?u QUAT-TRO (Malinowscy), ktra trwa?a do p?nych godzin nocnych.

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?