Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 

Syrena

Foto

a13.jpg

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za 2015 r.

Rok 2016 tradycyjnie rozpocz?li?my od walnego zebrania cz?onkw Podhala?skiej Ochotniczej Stra?y Po?arnej Rymanw-Posada Dolna. Tym razem zebranie to by?o nie tylko podsumowaniem ostatniego roku ale ca?ej pi?cioletniej dzia?alno?ci zarz?du jednostki. 6 lutego 2016 r. 41 cz?onkw czynnych, 8 cz?onkw honorowych, 12 cz?onkw MDP i zaproszeni go?cie spotkali si? w sali Domu Ludowego Osiedla nr 2 Posada Dolna by wsplnie wzi?? udzia? w walnym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym POSP Posada Dolna. Zebranie planowano rozpocz?? o godzinie 1800 jednak z uwagi na udzia? naszych druhw w akcji ratowniczej podczas wypadku drogowego, ktry mia? miejsce na ul. Rynek w Rymanowie, musieli?my przesun?? godzin? rozpocz?cia. Kiedy wreszcie uda?o nam si? wszystkim zebra? Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski rozpocz?? spotkanie od przywitania wszystkich stra?akw i przyby?ych go?ci w?rd ktrych byli:

 • Wiceprezes Zarz?du G?wnego ZOSP RP w Warszawie, zarazem Prezes Zarz?du Oddzia?u Wojewdzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Janusz Konieczny,
 • Prezes Zarz?du Oddzia?u Powiatowego ZOSP RP w Kro?nie, zarazem Prezes Zarz?du Oddzia?u Gminnego ZOSP RP w Rymanowie dh Jan Kilar
 • Komendant Gminny ZOSP w Rymanowie dh Marek Tomkiewicz,
 • Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Kro?nie st. bryg. Mariusz Bie?czak,
 • Z-ca Burmistrza Gminy Rymanw Pan Jan Materniak,
 • Kierownik Referatu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej Urz?du Gminy w Rymanowie Pani Alicja Kurylak,
 • Inspektor Referatu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej Urz?du Gminy w Rymanowie Pan Marek Penar,
 • Przewodnicz?cy Zarz?du Osiedla nr 2 Posada Dolna dh Andrzej Wiernusz,
 • Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie, wieloletni Burmistrz Gminy Rymanw dh Jan Rajchel,
 • Komendant Stra?y Miejskiej w Rymanowie dh Grzegorz So?tysik,
 • Przewodnicz?cy Ko?a LOK dh Antoni Szajna,
 • Przewodnicz?ca Sekcji Kultury i Tradycji Stowarzyszenia NASZ RYMANW Pani Barbara Haduch,
 • Przewodnicz?ca KPRM Pani Maria Przybylska.

Na pocz?tek posiedzenia wybrano przewodnicz?cego zebrania, ktrym zosta? dh Marek Tomkiewicz, protokolanta dh Sylwi? Wiernusz oraz powo?ano komisje. W sk?ad Komisji Mandatowej weszli: dh Gabriela Sza?ankiewicz, dh Lucjan Penar, dh Marek Buczek, w sk?ad Komisji Uchwa? i Wnioskw: dh Joanna Litarowicz, dh Kamil Lipka, dh Piotr Raczkowski. Komisj? Skrutacyjn? utworzyli:, dh Mateusz Szersze?, dh Dawid Widz, dh Pawe? Szajna a Komisj? Wyborcz?: dh Katarzyna Kielar, dh Patrycja Zima, dh Jerzy Prorok.
W kolejnym punkcie zebrania Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski, Naczelnik dh Krzysztof Wiernusz i Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej dh Jzef Litarowicz przedstawili sprawozdania z dzia?alno?ci za 2015 r. oraz plany dzia?ania na 2016 r. Sprawozdanie finansowe i plan finansowy w imieniu nieobecnego skarbnika dh Rafa?a Kilara przedstawi? dh Marek Tomkiewicz. Zarwno Prezes jak i Naczelnik w swoich wypowiedziach odnie?li si? do ca?ej pi?cioletniej dzia?alno?ci Zarz?du POSP Posada Dolna. Po uchwaleniu absolutorium przyst?piono do wyborw nowego Zarz?du. Na kolejn? pi?cioletni? kadencj? wybrano Zarz?d w nast?puj?cy sk?adzie:

 • Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski,
 • Wiceprezes dh Marek Tomkiewicz,
 • Wiceprezes, Naczelnik dh Krzysztof Wiernusz,
 • Z-ca Naczelnika dh Grzegorz So?tysik,
 • Skarbnik dh Sylwia Wiernusz,
 • Sekretarz dh Gabriel Tomkiewicz,
 • Kronikarz dh Edyta Wiernusz,
 • Gospodarz dh Konrad Zarzyczny,
 • Cz?onek Zarz?du dh Jzef Zarzyczny.

oraz Komisj? Rewizyjn? w sk?ad, ktrej weszli:

 • Przewodnicz?cy dh Jzef Litarowicz,
 • Cz?onek dh Zbigniew Litarowicz,
 • Cz?onek dh Grzegorz Smole?.


W trakcie zebrania kilka s?w do druhw skierowali rwnie? zaproszeni go?cie: dh Janusz Konieczny, dh Jan Kilar, st. bryg. Mariusz Bie?czak i Pan Jan Materniak.
Na zako?czenie zebrania wr?czono odznaczenia.
Odznak? Za Wys?ug? Lat otrzymali:
X lat - dh Patrycja Zima,
V lat - dh Edyta Wiernusz, dh Kamila Litarowicz, dh Alicja Wo?cza?ska, dh Angelika Jzefczyk, dh Gabriela Sza?ankiewicz, dh Joanna Litarowicz, dh Marcin Zajdel, dh Przemek Litarowicz, dh Micha? Widz, dh Jakub Pulnar, dh Rafa? Zarzyczny.
Odznak? MDP otrzymali:
- Rafa? Zarzyczny, Sylwia Widz, Weronika Beb?o, Weronika Kurylak, Marcin Zajdel.

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?