Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 

Syrena

Foto

a13.jpg

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze

Intensywne opady deszczu uniemo?liwi?y przeprowadzenie Powiatowych Zawodw Sportowo- Po?arniczych zgodnie z planem czyli w niedziel? 27.09.2015 r., dlatego komisja s?dziowska zdecydowa?a o prze?o?eniu ich na dzie? 04.10.2015 r. Pogoda w tym dniu by?a znacznie lepsza jednak zmagania zawodnikw utrudnia?y silne podmuchy wiatru. Zmiana terminu zawodw spowodowa?a spore zamieszanie w szeregach dru?yn, jednak dzi?ki po?wi?ceniu naszych druhen i druhw uda?o nam si? wystartowa? w pe?nym sk?adzie.

VIII Zawody Sportowo-Po?arnicze Powiatu Kro?nie?skiego rozegrano na stadionie Klubu Sportowego Start w Rymanowie. Do zawodw przyst?pi?y ??cznie 32 dru?yny, ktre zwyci??y?y zmagania w swojej kategorii na szczeblu gminnym oraz zwyci?zcy poprzednich zawodw powiatowych. Druhowie tradycyjnie zmierzyli si? w sztafecie 7 x 50 i ?wiczeniu bojowym, natomiast dru?yny MDP w sztafecie 400 m i rwnie? ?wiczeniu bojowym. Nowo?ci? podczas tych zawodw by?o przeegzaminowanie zawodnikw w konkurencji musztry.

Nad przebiegiem zawodw czuwa?a komisja s?dziowska sk?adaj?ca si? z przedstawicieli KM PSP w Kro?nie, ktrej przewodniczy? bryg. Mariusz Kozak. Swoj? obecno?ci? na zawodach zaszczyci? nas p?k po?. w stanie spoczynku Mieczys?aw Prugar. Obecni byli rwnie? Komendant Miejski PSP w Kro?nie st. bryg. Krzysztof Korzec, Starosta Kro?nie?ski Pan Jan Juszczak, Prezes Zarz?du Powiatowego ZOSP RP dh Jan Kilar, Prezesi i Komendanci Gminni ZOSP RP oraz wjtowie i burmistrzowie. Z ramienia naszej Gminy obecni byli Burmistrz Gminy Rymanw Pan Wojciech Farbaniec oraz Z-ca Burmistrza Pan Jan Materniak. Nad zabezpieczeniem technicznym zawodw czuwali druhowie z Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Klimkwce.

Gmina Rymanw podczas tych zawodw posiada?a siln? reprezentacj?. W grupie A seniorw reprezentowa?a j? dru?yna POSP Posada Dolna, jako zwyci?zca tegorocznych zawodw gminnych oraz dru?yna OSP Posada Grna jako obro?ca tytu?u z poprzednich zawodw powiatowych. W grupie C kobiet sytuacja wygl?da?a podobnie: POSP Posada Dolna- zwyci?zca zawodw gminnych oraz OSP Posada Grna- obro?ca tytu?u. Ponadto nasza Gmina posiada?a rwnie? reprezentacj? w kategorii MDP dziewcz?t oraz MDP ch?opcw. W obydwch grupach gmin? reprezentowa?y dru?yny z UOSP Rymanw-Zdrj.

Podhala?ska Ochotnicza Stra? Po?arna Posada Dolna zwyci??y?a rywalizacj? w grupie C Kobiet, natomiast w grupie A seniorw zaj??a 2 miejsce.

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?