Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości 

Syrena

Foto

a13.jpg

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2014 r.


Znw nadszed? czas podsumowa?, dlatego 7 lutego 2015 r. druhny i druhowie Podhala?skiej Ochotniczej Stra?y Po?arnej zebrali si? w sali Domu Ludowym w Posadzie Dolnej (Rymanw - Osiedle nr 2), gdzie odby?o si? walne zebranie sprawozdawcze, podsumowuj?ce 2014 r. W spotkaniu udzia? wzi??o 54 druhw i druhen w tym 8 cz?onkw honorowych i 10 cz?onkw MDP. Zebranie rozpocz?? Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski od przywitania stra?akw i przyby?ych go?ci. W tym roku swoj? obecno?ci? zaszczycili nas:

  • Komendant Gminny Zwi?zku OSP RP w Rymanowie dh Marek Tomkiewicz,
  • Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Kro?nie m?. bryg. Ireneusz D?ugosz,
  • Z-ca Burmistrza Gminy Rymanw Pan Jan Materniak,
  • Kierownik Referatu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Komunalnej Urz?du Gminy w Rymanowie Pani Alicja Kurylak,
  • Przewodnicz?cy Zarz?du Osiedla nr 2 Posada Dolna dh Andrzej Wiernusz,
  • Komendant Stra?y Miejskiej w Rymanowie dh Grzegorz So?tysik,
  • Przewodnicz?cy Ko?a LOK dh Antoni Szajna,
  • Przedstawiciel Stowarzyszenia NASZ RYMANW Pani Gra?yna Skolarczyk,
  • Przewodnicz?ca Sekcji Kultury i Tradycji Stowarzyszenia NASZ RYMANW Pani Barbara Haduch,
  • Przewodnicz?ca KPRM Pani Maria Przybylska.

Obrady rozpocz?to od wyboru przewodnicz?cego zebrania, ktrym zosta? dh Marek Tomkiewicz, protokolantem wybrano dh Sylwie Wiernusz, a do komisji uchwa? i wnioskw powo?ano: dh Jzefa Zarzycznego, dh Gabriela Tomkiewicza oraz dh Grzegorza Smolenia.
W pierwszym punkcie zebrania odczytano sprawozdania. Sprawozdanie z dzia?alno?ci jednostki przedstawi? Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski, sprawozdanie z dzia?alno?ci operacyjnej Naczelnik dh Krzysztof Wiernusz, sprawozdanie finansowe i plan finansowy na 2014 r. dh Marek Tomkiewicz, a sprawozdanie komisji rewizyjnej Przewodnicz?cy dh Jzef Litarowicz.
Podczas zebrania kilka s?w do stra?akw skierowali rwnie? go?cie: m?. bryg. Ireneusz D?ugosz, Pan Jan Materniak, Pani Gra?yna Skolarczyk oraz Pani Maria Przybylska, ktra jak zwykle zrobi?a to wy wyj?tkowy sposb- wierszem.
Podczas zebrania wr?czono odznaczenia:
Srebrny Medal za Zas?ugi dla Po?arnictwa otrzyma? dh Stanis?aw Szepieniec,
Natomiast Odznaczenie Za Wys?ug? Lat otrzymali:
XX lat dh Pawe? Biniek,
X lat dh Magdalena Pelczar,
X lat dh Krzysztof Niemczyk.
Odznaczenia wr?czyli: m?. bryg. Ireneusz D?ugosz oraz dh Marek Tomkiewicz.
Na zako?czenie cz??ci oficjalnej przedstawiono i przyj?to plan dzia?ania i plan finansowy na kolejny rok oraz jednog?o?nie udzielono absolutorium Zarz?dowi.

Galeria

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?