Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 

Syrena

Foto

a5.jpg

Apel o 1% podatku na rzecz Zwi?zku OSP RP

2

1% - 2014 r.

ZWI?ZEK OCHOTNICZYCH STRA?Y PO?ARNYCH

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS: 0000116212


1% podatku na rzecz Zwi?zku OSP RP

Zwi?zek Ochotniczych Stra?y Po?arnych Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku kieruje pro?b? do wszystkich identyfikuj?cych si? ze Zwi?zkiem o wsplne zaanga?owanie w kampani? 1% podatku na rzecz Zwi?zku OSP RP.

Apel kierujemy przede wszystkim do stra?akw ochotnikw, dzia?aczy oraz cz?onkw wsp?dzia?aj?cych i sympatykw Zwi?zku OSP RP.

Pocz?tek nowego roku 2014 to czas rozliczania przychodw podlegaj?ce opodatkowaniu, ktre nie s? z podatku zwolnione pozyskanych w 2013 rok.

Jak co roku jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Zwi?zku OSP RP poprzez odpis 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych jak:

PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

?rodki uzyskane z 1% za po?rednictwem Zwi?zku OSP RP wspomog? finansowo nasze jednostki g?wnie Ochotnicze Stra?e Po?arne. Musimy, wi?c przekona? podatnikw, ?e ka?da z?otwka ma znaczenie.

Mamy nadziej?, ?e nasze wsplne wysi?ki promocyjne przynios? wymierne korzy?ci w postaci zwi?kszonych wp?yww na rzecz wszystkich naszych jednostek, dzi?ki ktrym b?dziemy mogli realizowa? cenne dzia?ania z zakresu ochrony przeciwpo?arowej.

Do propagowania kampanii w roku 2014, zach?camy wszystkich stra?akw ochotnikw,
a g?wnie tych maj?cych bezpo?redni kontakt z podatnikami mieszkaj?cymi na terenie dzia?ania swoich jednostek.

Przypomnijmy, ?e w przypadku Zwi?zku

  • 1% to jedna setna cz??ci podatku dochodowego od osb fizycznych, ktr? podatnik mo?e przekaza? wskazanej przez siebie jednostce.
  • 1% jest wskazaniem dla Urz?du Skarbowego, ktry 1% naszego podatku przeka?e Zwi?zkowi OSP RP a 99% podatku przeka?e do bud?etu pa?stwa to znaczy, ?e
  • 1% podatku, ktry i tak p?acimy, przekazany b?dzie do Zwi?zku OSP RP zamiast do bud?etu.
  • 1% nie zwi?kszy naszych zobowi?za? wobec bud?etu jak rwnie? nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.

Tak naprawd? nie zyskamy nic ale te? nic nie stracimy a mo?emy bezpo?rednio wp?yn?? na to, do kogo trafi? pieni?dze z naszych podatkw. Zysk nasz jest wi?c bardziej moralny.

Nasza kampania potrzebuje niewiele

Tylko troch? ch?ci i czasu oraz umiej?tno?ci dotarcia do podatnika i poinformowania
Go o mo?liwo?ci przekazania 1% na rzecz Zwi?zku OSP RP.

1% - To pomoc, ktra nic nie kosztuje darczy?c?.

Wystarczy, ?e rozliczaj?c podatek od dochodw, ktre uzyskali?my w 2013 roku
w zeznaniu podatkowym wpiszemy:

1) weWNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALE?NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO?YTKU PUBLICZNEGO (OPP), ktry znajduje si? na ko?cu ka?dego zeznania rocznego numer KRS:0000116212.
UWAGA! Nie mo?na pomyli? si? wnumerze KRS, pomy?ka oznacza nie z?o?enie wniosku.

2) wcz??ci "INFORMACJE UZUPE?NIAJ?CE, wpiszemy Cel szczeg?owy 1%".
tj.- nazw? Ochotniczej Stra?y Po?arnejw skrcie OSP oraz jej dok?adny adres w??cznie z kodem pocztowym.

Zgodnie z USTAW? z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych art. 45c. 1. 7. Urz?d Skarbowy przeka?e w terminie od maja do lipca 2014 roku kwot? wskazan? we wniosku na rachunek bankowy Zwi?zku OSP RP.

Naczelnik Urz?du Skarbowego w?a?ciwy wed?ug siedziby Zwi?zku OSP RP przeka?e wewrze?niu 2014 roku zbiorcz? informacj? o:

1) danych identyfikacyjnych darczy?cy (imi?, nazwisko i adres), w tym obojga ma??onkw, ktrzy na wniosek podlegaj? ??cznemu opodatkowaniu,

2) wysoko?ci kwoty deklarowanej przez podatnika na rzecz Zwi?zku OSP RP,

3) przeznaczeniu kwoty 1% podatku nale?nego przez Zwi?zek OSP RP nacel szczeg?owy,
- je?eli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyrazi? zgod? na przekazanie danych wymienionych wy?ej oraz wskaza? cel szczeg?owy.

Zwi?zek OSP RP pozyskane ?rodki w roku 2014 2015 zgodnie z regulaminem 1% podatku na rzecz Zwi?zku OSP RP przeka?eOchotniczym Stra?om Po?arnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczeg?owym za po?rednictwem swoich Oddzia?w Wojewdzkich ZOSP RP.

Jak wype?ni? PIT ?

Przyk?adowy wzr cz??ci zeznania podatkowego dotycz?cego wniosku o przekazanie 1%:

1

Dane jednostki:

OSP Posada-Dolna
ul. Adama Mickiewicza 46
38-480 Rymanw
woj. Podkarpackie

Informacje z: http://www.zosprp.pl/

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?