Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Syrena

Foto

a5.jpg

PO?EGNANIE DH ?UKASZA BI?KA

Nie umiera ten, kto trwa w sercach

i pami?ci naszej

Wyciem sygna?w stra?ackich, z g??bokim ?alem w sercach, w dniu 4 grudnia po?egnali?my naszego koleg? druha ?ukasza Bi?ka.

?ukasz Biniek, syn Czes?awa, urodzi? si? 29.04.1979 r. w Rymanowie. W szeregi POSP Posada Dolna wst?pi? w 1991 r., mia? wtedy 12 lat. Pocz?tkowo by? cz?onkiem M?odzie?owej Dru?yny Po?arniczej. Wielokrotnie bra? udzia? w zawodach sportowo-po?arniczych i od samego pocz?tku bardzo anga?owa? si? w sprawy Jednostki. Po uko?czeniu 18 roku ?ycia oraz odbyciu specjalistycznych kursw, w trakcie dzia?a? ratowniczo-ga?niczych, pe?ni? funkcj? dowdcy sekcji. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, ktre mia?o miejsce w dniu 21.01.2001 roku wybrany zosta? cz?onkiem komisji rewizyjnej, w ktrej pozosta? do chwili ?mierci. Dh ?ukasz aktywnie uczestniczy? w niezliczonej ilo?ci akcji ratowniczo-ga?niczych, trzykrotnie bra? udzia? w likwidacji skutkw powodzi: w 2001 r. w gminie Gorzyce, powiat Tarnobrzeski, w 2004 r. w miejscowo?ci Bzianka, gmina Rymanw oraz 2010 r. w Ja?le oraz w gminie Gorzyce, powiat Tarnobrzeski. Dh ?ukasz Biniek w 2001 r. otrzyma? odznak? Stra?ak Wzorowy, w 2005 r. odznaczony zosta? Br?zowym Medalem za Zas?ugi dla Po?arnictwa a w 2010 r. Srebrnym Medalem za Zas?ugi dla Po?arnictwa. W 2013 r. otrzyma? odznak? za Wys?ug? XX Lat.

Dh ?ukasz Biniek zgin?? tragicznie w dniu 02 grudnia 2013 r., w wieku 34 lat. W ostatniej drodze towarzyszy?y mu poczty sztandarowe z jednostek z terenu Parafii Rymanw:OSP Posada Dolna, OSP Rymanw, OSP Ladzin, OSP Nowa Wie?, druhny i druhowie z OSP Posada Dolna oraz delegacja z KM PSP Krosno.

W naszej pami?ci zawsze pozostanie naszym koleg? ?ukaniem.

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?