Get Adobe Flash player

Menu g?wne

LogowanieAktualnie online

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 

Syrena

Foto

a8.jpg

Historia

Patron stra?akw ?w. Florian

Patron Stra?akw

Za?o?enie jednostki OSP na Posadzie Dolnej 1885r

Historia Historia Historia Historia Historia Historia Historia

()Bo wsz?dzie gdzie mienie i ?ycie cz?owieka
Gotowy potarga? na strz?py los z?y -
?pieszmy z pomoc? - bo nie ma co zwleka?
Rycerze Floriana - To my !()

OSP Posada Dolna w latach 1885- 2010
Za rok powstania Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Posadzie Dolnej przyjmuje si? rok 1885. Nie ma dokumentu jednoznacznie stwierdzaj?cego za?o?enie jednostki w tym czasie, ale mo?na to wywnioskowa? z zapiskw d?ugoletniego dzia?acza i prezesa Franciszka Szajny. ?wiadczy o tym rwnie? fakt, ?e Posada Dolna zawsze by?a pr??n? miejscowo?ci? i rywalizowa?a z s?siednim miastem. W owym czasie istnia?a ju? jednostka OSP we wspomnianym wy?ej Rymanowie. W sk?adzie ktrej nie spotykamy nazwisk z Posady Dolnej, co rwnie? dowodzi istnienia w tym okresie jednostki OSP we wsi Posada Dolna. Ostatecznym dowodem na istnienie naszej jednostki przed 1904 rokiem jest zakup nowej sikawki, ktra zdaniem Franciszka Szajny by?a bardzo nowoczesna i znacznie bardziej przydatna do gaszenia po?arw od poprzedniej. W 1904 roku jednostka zrzesza?a 14 cz?onkw, na czele zarz?du sta? wjt Szymon Szepieniec a naczelnikiem by? Jan Wo?cza?ski (kowal). W 1909 roku funkcj? naczelnika obj?? Piotr Niemczyk.
Wzmiank? o zorganizowanej i zarejestrowanej ju? w Krajowym Zwi?zku OSP jednostce OSP
w Posadzie Dolnej spotykamy w Kalendarzu Stra?ackim z 1913 roku, opracowanym przez Antoniego Szczerbowskiego, wydanym we Lwowie. W 1913 roku sk?ad zarz?du przedstawia?a si? nast?puj?co:

 • prezes dh Szymon Rajchel
 • naczelnik dh Piotr Niemczyk
 • zast?pca dh Micha? Szorf
 • sekretarz dh Piotr Niemczyk
 • instruktor dh Jzef Hanus

Rok 1914 i wybuch I wojny ?wiatowej gwa?townie zahamowa? rozwj jednostki. Sk?ada?a si? ona jedynie z kilku starcw, poniewa? m?odych cz?onkw wcielono do armii austriackiej. Zasadniczo nie przejawia?a ?adnej dzia?alno?ci oprcz gaszenia po?arw. Lata 1919- 1922 by?y okresem nieporozumie? w?rd cz?onkw zarz?du co przed?u?y?o regres w dzia?alno?ci jednostki. Dopiero w 1922 roku jednostka zacz??a ponownie si? rozwija? a to za spraw? Franciszka Szajny, ktry zosta? wybrany naczelnikiem. 1926 roku uczestniczy? on w Sandomierzu w Kursie z zakresu po?arnictwa.
W tym samym roku OSP Posada Dolna zosta?a zarejestrowana jako Podhala?ska Ochotnicza Stra? Po?arna Posada Dolna. W 1930 roku Franciszek Szajna zosta? wybrany prezesem jednostki, natomiast naczelnikiem zosta? Jzef Wo?cza?ski a jego zast?pc? Dominik Szajna. W kolejnych latach jednostka dzia?a?a sprawnie i w sposb zorganizowany. Z dokumentw wynika, ?e stra?acy opiekowali si?
i utrzymywali Dom Ludowy, w ktrym to od 1932 roku regularnie odbywa?y si? zebrania i posiedzenia cz?onkw jednostki. W 1937 roku odby?o si? po?wi?cenie nowej sikawki typ 1120, protektorat nad ta uroczysto?ci? sprawowa? starosta sanocki- Wojciech Bucior i hrabia Jan Potocki.
W latach 1938- 1939 POSP Posada Dolna zmaga?a si? z trudno?ciami finansowymi. Pomimo tego
w 1939 r., w zwi?zku ze zbli?aj?c? si? wojn?, na zebraniu zarz?du postanowiono wp?aci? sk?adk? 5 z? na Fundusz Obrony Ojczyzny i zobowi?zano stra?akw by ka?dy z nich wp?aca? 50 gr. na ten cel. Ostatnie zebranie druhw przed wybuchem II wojny ?wiatowej mia?o miejsce 14 maja 1939 r.
W czasie wojny m?odzi, zdolni do noszenia broni cz?onkowie POSP zostali powo?ani do wojska
a pozostali m??czy?ni masowo udawali si? na wschd do prawdopodobnie formuj?cych si? oddzia?w polskich. Dodatkowo dzia?alno?? OSP utrudnia? zakaz tworzenia jakiejkolwiek dzia?alno?ci spo?ecznej wydany przez w?adze niemieckie dzia?aj?ce na terenie Rymanowa. Dzia?alno?? stra?y po?arnych sprowadzi?a si? jedynie do sprawowania dy?urw p. po?. i brania udzia?u w akcjach ga?niczych, cz?sto z nara?eniem ?ycia i utraty sprz?tu. Cz?onkowie OSP w tym okresie bardziej skupiali si? na prowadzeniu walki z okupantem w r?nych formacjach.
Po latach zastoju Ochotnicza Stra? Po?arna w Posadzie Dolnej do dalszej dzia?alno?ci przyst?pi?a
w lipcu 1948 r., kiedy to odby?o si? wsplne posiedzenie 22 druhw z OSP i 4 cz?onkw Gromadzkiej Komisji Gospodarczej. Brak jest dokumentw z lat 1944- 1947 dlatego trudno stwierdzi? czy Stra?
w Posadzie Dolnej dzia?a?a w tym okresie czy nie, ale nie mo?na tego wykluczy?. Na wspomnianym wcze?niej zebraniu wybrano nowy zarz?d w sk?adzie:

 • prezes dh Franciszek Szajna
 • naczelnik dh Jzef Wo?cza?ski
 • z-ca naczelnika dh Dominik Szajna
 • skarbnik dh Jzef Niemczyk
 • sekretarz dh Jzef Niemczyk II
 • gospodarz dh Jzef Niemczyk I

W 1948 roku zebrania odbywa?y si? jeszcze dwukrotnie. Na grudniowym zebraniu pierwszy raz w dziejach jednostki dyskutowano o zakupie sztandaru i postanowiono gromadzi? na ten cel ?rodki finansowe z imprez dochodowych. W 1949 r. na kolejnym zebraniu wytypowano dh Franciszka Szajn? i dh Jzefa Wo?cza?skiego do odznaczenia z?otym medalem Za Zas?ugi dla Po?arnictwa, natomiast srebrnym medalem dh Jana Rajchla s. Szymona. Pomimo tego wyst?pienia druhowie nie otrzymali medali. Franciszek Szajna z?oty medal otrzyma? dopiero 21 grudnia 1977 r. a kilkana?cie dni p?niej zmar?. W czerwcu 1949 odby? si? Tydzie? Ochrony p. po?. z okazji ktrego zorganizowano uliczn? zbirk? pieni?dzy, dwa popisy po?arnicze i jeden alarm ?wiczebny. W kolejnych latach zebrania odbywa?y si? w miar? regularnie a jednostka dzia?a?a pr??nie i sprawnie.


W 1955 roku zmar? d?ugoletni naczelnik Jzef Wo?cza?ski, na jego miejsce wybrano Micha?a Bia?ko a nast?pnie Jana Rajchla s. Piotra. 27 pa?dziernika 1957 roku jednostka wreszcie otrzyma?a upragniony sztandar. W uroczysto?ci wr?czenia udzia? wzi??a orkiestra stra?acka oraz wiele s?siednich jednostek OSP. Dwa lata p?niej tj. 12 lipca 1959 r. jednostka wzbogaci?a si? o now? motopomp? M-800. Lata 60 i 80 XX wieku charakteryzuj? si? brakiem dokumentw z tego okresu aczkolwiek mo?na odtworzy? niektre wydarzenia z dzia?alno?ci stra?y w tym czasie. W 1964 r. OSP Posada Dolna obchodzi?a uroczysto?? 60. Lecia istnienia, co jak wiemy by?o niezgodne z rzeczywisto?ci?. 1973 w zwi?zku z likwidacj? powiatu sanockiego nasza jednostka zosta?a podporz?dkowana Komendzie Powiatowej Stra?y Po?arnej w Kro?nie. Natomiast w 1960 roku wie? Posada Dolna zosta?a w??czona do miasta Rymanowa i od tej pory dzia?aj? w nim dwie jednostki ochotniczych stra?y po?arnych. Na pocz?tku lat 80-tych zabezpieczono dla stra?akw pe?ne umundurowanie. W tym okresie w tym okresie rwnie? naczelnik OSP Posada Dolna Tadeusz Szajna s. Franciszka rozpocz?? szkolenie dru?yny m?odzie?owej przy Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych w Rymanowie. Podczas rejonowego przegl?du dru?yn stra?ackich dru?yna szkolona przez Tadeusza Szajn? zaj??a II miejsce. 19 sierpnia 1977 r. dzi?ki staraniom naczelnika Miasta i Gminy oraz Zarz?du OSP jednostka otrzyma?a samochd po?arniczy GLM-8 marki ?UK. Wcze?niej jednostka pos?ugiwa?a si? samochodem Dodge zakupionym z funduszu jednostki. ?UK po?wi?cony zosta? przez ks. Franciszka Mroza 26 sierpnia. Prezesem zarz?du by? wwczas Stanis?aw Ziemia?ski, naczelnikiem Tadeusz Szajna s. Franciszka a sekretarzem Stanis?aw Szepieniec s. Paw?a. W 1979 r. na walnym zgromadzeniu OSP kolejny d?ugoletni dzia?acz ochotniczej stra?y po?arnej dh Jzef Niemczyk zosta? odznaczony z?otym medalem Za Zas?ugi dla Po?arnictwa. Jednostka w Posadzie Dolnej co roku, pocz?wszy od 1978 r., wraz z innymi jednostkami z terenu naszej gminy, bra?a udzia? w obchodach Dni Stra?aka. W tym czasie odbywa? si? uroczysty pochd ze stadionu do Domu Kultury a nast?pnie akademia. Ponadto stra?acy zawsze- z wyj?tkiem lat 1981-1982- uczestniczyli w defiladzie 1-szo majowej.

W styczniu 1983 r. podczas walnego zgromadzenia prezesem wybrano ponownie Stanis?awa Ziemia?skiego, naczelnikiem Boles?awa Wo?cza?skiego, z-c? naczelnika W?adys?awa Wo?cza?skiego s. Jzefa, sekretarzem Andrzeja Wiernusza a skarbnikiem Jzefa Niemczyka
s. Antoniego, natomiast przewodnicz?cym Komisji Rewizyjnej zosta? Leszek Szersze?. W tym samym roku 23 stycznia dh. Stanis?aw Ziemia?ski zosta? wybrany na cz?onka Zarz?du Miejsko- Gminnego ZOSP w Rymanowie. 23 sierpnia 1986 roku jednostka OSP Posada Dolna odznaczona zosta?a Z?otym Znakiem Zwi?zku.
Podczas zebrania sprawozdawczo wyborczego w 1991 roku dokonano tylko kilku zmian na stanowiskach w zarz?dzie. Skarbnikiem wybrano Wojciecha Wo?cza?skiego, gospodarzem zosta? W?adys?aw B?a? a kronikarzem Antonii Szajna. Podczas tego zebrania powrcono do wcze?niejszej nazwy Podhala?ska Ochotnicza Stra? Po?arna, ktra to przez wiele lat nie by?a u?ywana. W 1992 roku dokonano po?wi?cenia nowo wybudowanej stra?nicy z pe?nowymiarowym boksem gara?owym i ?wietlic?. Stra?nic? po?wi?ci? proboszcz parafii ks. Franciszek Mrz. Natomiast w dniu 6 listopadadh Antonii Szajna zosta? wybrany Komendantem Gminnym ZOSP w Rymanowie. W 1994 roku dosz?o do pewnych zmian osobowych w zarz?dzie jednostki. Prezesem zosta? dh Andrzej Wo?cza?ski, ktry t? funkcj? pe?ni do dzi?, natomiast na zast?pc? naczelnika ds. szkoleniowych powo?any zosta? dh. Marek Tomkiewicz, ktry rwnie? do chwili obecnej dzia?a w zarz?dzie jednostki. Wa?nym wydarzeniem by?o rwnie? otrzymanie od holenderskich stra?akw samochodu ga?niczego typu GBA- marki Ford z pe?nym wyposa?eniem. W 1997 roku dosz?o do kilku bardzo wa?nych dla jednostki wydarze?. OSP Posada Dolna zosta?a w??czona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Ga?niczego oraz bra?a udzia? w zabezpieczeniu wizyty Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II w Kro?nie. W tym czasie dosz?o rwnie? do zmian personalnych w zarz?dzie, na naczelnika powo?any zosta? dh Marek Tomkiewicz.

W 2001 roku nasza jednostka, po spe?nieniu okre?lonych warunkw zosta?a jednostk? tzw. pi?ciominutowego wyjazdu. W tym czasie, w zwi?zku z apelem kro?nie?skiego szpitala, druhowie z naszej OSP honorowo oddali 3150 ml krwi, ponadto 8 druhw przez 11 dni bra?o udzia? w likwidacji skutkw powodzi w gm. Gorzyce pow. Tarnobrzeg. W marcu 2004 r. na posiedzeniu Zarz?du Oddzia?u Gminnego OSP w Rymanowie nowym komendantem gminnym zosta? wybrany dh Marek Tomkiewicz. W zwi?zku z tym naczelnikiem POSP Posada Dolna zosta? dh Andrzej Wiernusz , natomiast dh Marek Tomkiewicz zosta? wiceprezesem. Du?ym wyzwaniem dla jednostki by?a organizacja oglnopolskich zawodw m?odzie?owych dru?yn po?arniczych. Z przyj?tych zobowi?za? jednostka wywi?za?a si? wzorowo. W zawodach wzi??a rwnie? udzia? dru?yna MDP ch?opcw, zajmuj?c 15 miejsce. 5 grudnia 2004 roku starasowany zosta? nowy samochd po?arniczy Star 244, natomiast samochd ?UK przekazano OSP Nowa Wie?. W 2005 roku dzi?ki dotacjom z ZG OSP RP, Komendy G?wnej PSP, Urz?du Gminy w Rymanowie, PZU oddzia? Rzeszw oraz zbirce pieni??nej przeprowadzonej w?rd mieszka?cw Osiedla nr 2 Rymanw- Posada Dolna, uda?o si? rozbudowa? i wyremontowa? budynek remizy. Za? maju tego roku podczas powiatowych obchodw Dnia Stra?aka prezes POSP Posada Dolna zosta? odznaczony Z?otym Znakiem Zwi?zku.

23 sierpnia 2006 odby?y si? obchody 120-lecia POSP Posada Dolna. Przy tej okazji dokonano uroczystego po?wi?cenia nowego samochodu po?arniczego Star 244 oraz nasza jednostka OSP a tak?e Prezes dh Andrzej Wo?cza?ski odznaczony zosta? Medalem honorowym im. Boles?awa Chomicza przyznawanym przez Prezydium Zarz?du G?wnego OSP RP.
W dniu 07.09.2010 r. Podhala?ska Ochotnicza Stra? Po?arna Rymanw- Posada Dolna wzbogaci?a si? o nowy ?redni samochd ratowniczo- ga?niczy marki MAN TGM.13.290 z nap?dem 4x4, wyposa?ony w sprz?t do ratownictwa technicznego, wykorzystywany przy uwalnianiu osb poszkodowanych uwi?zionych w samochodach w zdarzeniach drogowych. Ponadto samochd ten wyposa?ony jest w 4 aparaty powietrzne do ochrony drg oddechowych. Samochd MAN zakupiony zosta? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w realizacji ktrego bra? udzia? Urz?d Gminy w Rymanowie. Obecnie Samochd MAN wyposa?ony jest w niezb?dny sprz?t do dzia?a? ratowniczo ga?niczych i wprowadzony jest do podzia?u bojowego jednostki. Natomiast 10 marca 2011 roku samochd po?arniczy Ford GBA 1/40 zosta? odsprzedany jednostce OSP Bandrw Narodowy. W zwi?zku z tym nasza jednostka obecnie na wyposa?eniu posiada dwa samochody wspomniany wcze?niej MAN oraz Star 244.
Podkre?li? nale?y, ?e w ci?gu wielu lat dzia?alno?ci naszej jednostki bra?a ona udzia? w niezliczonej ilo?ci akcji ratowniczo-ga?niczych, a tak?e w zawodach sportowo-po?arniczych, na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewdzkim i krajowym, cz?sto zajmuj?c wysokie lokaty na podium oraz
w wielu, wielu uroczysto?ciach na terenie ca?ej gminy i poza ni?. Ponadto Ochotnicza Stra? Po?arna w Posadzie Dolnej cz?sto organizowa?a lub pomaga?a w organizacji wy?ej wspomnianych imprez i zawodw.

Osoby zainteresowane g??bszym poznaniem historii naszej jednostki zapraszam do zapoznania si?
z monografi? POSP Rymanw- Posada Dolna autorstwa Pana Janusza Koniecznego i Pana Antoniego Szajny, z ktrej korzysta?am przy niniejszym opracowaniu.

Szukaj

Numery alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999

Stra? po?arna: 998

Policja: 997

Stra? miejska: 986

Numer specjalny: 112

Pogotowie:

gazowe: 992

wodno-kanalizacyjne: 994

energetyczne: 991

Kontakt

OSP Posada-Dolna

ul. Adama Mickiewicza 46

38-480 Rymanw

ospposadadolna@vp.pl

gg. 5842625

Wsp?praca z:

Ranking

Sonda

Jak Ci si? podoba nowy wygl?d naszej strony?